İnternet’in Evrenselliğini, Bütünlüğünü ve Açıklığını Korumak ve Geliştirmek…

İnternet Özgürlüğü İlkelerden Küresel Hukukta Anlaşmaya

Avrupa Konseyi Konferansı, Strazburg, 18-19 Nisan 2011

 

İnternet’in Evrenselliğini, Bütünlüğünü ve Açıklığını Korumak ve Geliştirmek

 

1. Avrupa Konseyi üye ülkeleri, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Taraf devletler (Avrupa İnsanHakları Sözleşmesi – ETS No.5) herkesin insan hakları ve temel özgürlüklerini sözleşmede tanımlanan çerçevede güven altına almayı üstlenir. Bu hakları ve özgürlükleri koruma ve geliştirmeyi sağlamada sorumlukları ve özel görevleri vardır ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden önceki hakları için de sorumluluğu alabilirler.

2. Demokratik sürece katılacak vatandaşlar için ifade özgürlüğü hakkı gereklidir. Bu hak hem çevrimiçi hem de çevrimdışı faaliyetlerde uygulanır ve sınırlara bakılmaz. Bu hakların korunması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10’uncu maddesi uyarınca sağlanmalıdır.

3. Internet insanların bilgiye ve hizmetlere erişimini, bağlantı ve iletişim kurmasını, bilgiyi ve fikirleri küresel olarak paylaşmasını sağlar. Siyasal katılım ve müzakere ve diğer kamu yararı faaliyetlerine katılması için gerekli temel araçları sağlar.

4. Bireylerin özgürlüğü, Internet’te bilgiye erişim, bilgiyi oluşturma ve görüşlerini söyleme ve grupların iletişimine izin verme ve fikirilerini paylaşma ehliyeti, İnternet altyapısı ve krtitik kaynaklarla ilgili eylemlere ve enformasyon teknolojisi tasarımına hem de hükümet eylemlerine dayanır.

5. Özellikle, erişim ve İnternet kullanımı, teknik nedenlerden dolayı ağın istikrarlı ve sürekli biçimde işlemesinin bozulması riskleriyle karşı karşıya kalabilir ve İnternet altyapısına müdahale gibi diğer eylemlere karşı savunmasızdır. İnternetin istikrarı ve esnekliüği sorusu aslen sınır ötesi birbirine bağlantılılık ve altyapısına bağlılığıyla ilişkilidir. Bir hükümetin nüfuzundaki bölgede gerçekleşen eylemler kullanıcıların İnternetteki bilgiye erişim olanağını etkiler.

6. Hatta, Internet’in çalışması için kritik olan kaynakların yönetimi ve teknik koordinasyonu bağlamında kararlar alınır ve İnternet protokol adresleri kullanıcıların bilgiye erişimi ve kişisel verinin korunmasında doğrudan etkiye sahip olabilir. Bu kaynaklar farklı yetki alanlarına dağılır ve farklı uluslararası özel girişimler tarafından yönetilir.

7. Bu artalanına karşı, hem ifade özgürlüğünün ve İnternette bilgiye erişimin korunmasında hem de Internetin kamu hizmeti değerinin geliştirilmesi Internet’in evrenselliğini, açıklığını ve bütünlüğünü nasıl sağlayacağımız hakkındaki büyük endişelerin bir parçasıdır.

8. İnsanlar artan bir şekilde gündelik hayatlarında Internet’e bel bağlamakt ve vatandaş olarak haklarını temin etmektedirler. Internet hizmetlerinin erişilebilir, güvenli, güvenilir ve sürekli olması konusunda meşru beklentileri vardır. İnternet, benzer biçimde, ekonominin birçok sektörü ve kamu yönetimi için kritik bir kaynaktır.

9. Toplumun bu beklentilerinin, devletlerin, İnternetle ilgili politika üretme süreçlerinde genel kamu yararını koruma konsuunda dikkatli olmasını gerektirmektedir. Aslında, birçok ülkede, o ülkelerin ulusal politiklarında ya da yasalarında ya da uluslararası platformlardaki forumlarıda içeren siyasi beyanlarında olsun ya da olmasın kamu hizmeti olarak İnternetin değeri bilinmektedir.

10. Bir görevin taşıyıcıları olarak temel hakların ve vatandaşlarının özgürlüklerinin korunması ve birincil katılımcıların İnternetin kritikliğine ilişkin meşru beklentilerine ilişkin, devletlerin ulusal ve uluslar arası alanda İnternet’le ilgili kamu politikasında kamu yararını koruma sorumluluğu vardır.

11. Ayrıca, devletlerin birbirlerine karşı, Internet’in kamu hizmeti değerini koruma ve geliştirmede ellerinden geleni yapacaklarına dair karşılıklı beklentileri vardır. Bu bağlamda, devletlerin İnternet’in evrenselliğini, bütünlüğünü ve ülke sınırlarındaki bilgi ve ifade özgürlüğünün korunması için Internet’in açıklığını koruma konusunda gerekli tedbirlerin alınması konusunda ortak ve karşılıklı sorumluluklarını kabul etmeleri gerekir.

12. Bu nedenle, Bakanlar Komitesinin üye ülkelere tavsiyeleri:

– hem ulusal internetle ilgili politikaların geliştirilmesi bağlamında hem de uluslararası toplum içinde bu tür faaliyetlere katıldığı zaman. İnternet yönetişimi ilkelerine ilişkin Bakanlar Kurulu Komitesi Bildirgesinde yer alan ilkeler tarafından yönlendirilmesi,

– İnternet’in evrenselliğini, bütünlüğünü ve açıklığını, ilkeleri göz önüne tutarak ve bu tavsiyede belirtilen taahhüd uyarınca ve pratikte ve hukukta yansıması olduğundan emin olarak, korumak ve geliştirmek,

– Ek’teki taahhüdün tüm kamu yetkililerine ve özel girişimlere yayılmasını sağlamak, özellikle Internet için kritik olan kaynakların yanı sıra sivil toplum örgütlerinin yönetimini sağlamak,

– Buradaki ilkelerin uygulanmasını desteklemek ve geliştirmekte aktörleri cesaretlendirmek.

İnternet’in Evrenselliği, Bütünlüğüve Açıklığını Koruma Ve Geliştirme Taahhüdleri

1. Genel ilkeler

1.1 Zarar vermeden

1.1.1 Ülkelerin uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca, kendi eylemlerinin Internet’in sınırı aşan kullanımı ve erişiminde olumsuz bir etkiye yol açmayacağı konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği,

1.1.2 Bunun, özellikle, kendi bölgelerindeki faaliyetlerini sağlama sorumluluğu olanların sınırları dışındaki erişime karışmamaları veya Internet trafiğinin sınırötesi akışını etkilememeleri gerektiğini de içermesi,

1.2 İşbirliği

Ülkelerin kendi aralarında iyi niyetli ve ilgili paydaşlar ile İnternetle ilgili kamu politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasının tüm aşamalarında sınır aşan Internet erişimi ve kullanımında herhangi bir olumsuz etkiden kaçınmak için işbirliği içinde olmaları gerekir,

1.3. Dikkat ve Tedbir Nedeniyle

Internet faaliyetlerinin sıradan yönetimi ve operasyonel konulara dahil olmama sınırları kapsamında ülkelerin, birbirleriyle ve tüm ilgili paydaşlar ile, İnternet altyapısıyla ilgili girişim ve sınır ötesi bozulmayı önleme, yönetme ve cevap verme konusunda tüm gerekli tedbirleri alması veya herhangi bir olayda ve bu tür olaylardan doğan sonuçlarda risk en aza indirmesi gerektiği.

2. İnternet Bütünlüğü

2.1. Hazırlıklı Olma

2.1.1 Ülkelerin, ortaklaşa bir şekilde, İnternet altyapısına ve İnternetle ilgili aksamalara cevap verme ve bunları yönetmede acil eylem planları geliştirmeleri ve uygulamaları gereklidir.

2.1.2 Özellikle, ülkelerin, Internetin istikrarı, sağlamlılığı ve direncini artırmanın korunması ve güçlendirilmesi ve geliştirilmesindeki ortak standartları destekleyen bakış açısıyla birbirleriyle işbirliği içinde olmaları gerekir.

2.1.3.

Ülkeler, özellikle kamu-özel ortaklıkların oluşturulması yoluyla, İnternet altyapısıyla ilgili önemli sınıraşan bozulma riski içeren faaliyetler açısından ya da müdahalelerde, paydaşlar arasındaki koordinasyona yanıt verme bilgi ve paylaşımını kolaylaştıracak bir ortam yaratmalı,

2.2 Yanıt Verme

2.2.1 Bildirme/Haber verme

Ülkelerin gecikmeksizin, önemli sınıraşan bozulma ve İnternet altyapısuyla ilgili müdahalele riski taşıyan potansiyel olarak etkilenen/etkilenebilecek ülkeleri haberdar etmesi gerekir.

2.2.2 Bilgi Paylaşımı

Ülkelerin, zamanında, sınıraşan bozulmalarda veya İnternete altyapısıyla ilgili müdahalelerde potansiyel olarak etkilenen/etkilenebilcek ülkelere yanıt niteliğindeki tüm mevcut bilgileri sağlaması gerekir.

2.2.3 Konsültasyon

Ülkelerin, gecikmesizin önemli sınıraşan bozulmalarda karşılık vermek için veya İnternet altyapısıyla ilgili müdahalelerde kabul edilecek karşılıklı çözümler için birbirleriyle istişare içine girmesi gerekir.

2.2.4 Karşılıklı Yardım

Uygun görüldüğü şekilde ve onların kapasitelerine gereken saygıyı göstererek, ülkelerin, iyi niyetle, İnternetle ilgili sınır aşan bozulmalarda ya da İnternet altyapısına müdahalelerde olumsuz etkileri azaltmak için diğer etkilenen ülkelere yardım önermeleri gerekir.

2.3 Uygulama

Ülkeler, uygun görüldüğü şekilde, operasyonal konulara karışmama/dahil olmama sınırları ve İnternet faaliyetlerinin sıradan yönetimi içinde kabul edilebilir yasama, idari organlar oluşturmalı, uyugn izleme mekanizmalarının kurulması ya da İnternetin bütünleşmesiyle ilgili gereken titizlikte taahhüdleri uygulamak için diğer tedbirleri almalıdır.

2.4 Sorumluluk

Güvenilirliğin sağlanması amacıyla İnternet bütünlüğünün olumsuz sonuçları açısından, ülkelerin, uluslararası hukukun daha da geliştirilmesi, zarar ve zararın değerlendirilmesi ve telafisi kadar ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi için sorumluluk ve güvenilirlik için diyalog ve işbirliği içinde olmaları gerekir.

3. İnternetin işleyişi için kritik olan kaynaklar

Ülkeler, standartlar, politikalar, prosedürler ve uygulamaların geliştirilmesinden ve uygulanmasında, insan haklarının koruması ve internet kullanıcılarının temel özgürlüklerinin uluslararası insan hakları hukukunun tanınmış standartlara uygun bir şekilde sağlanması konusunda kaynakların yönetimiyle bağlantılı olarak tüm gerekli tedbirleri almalıdır.

 Çeviri: Sevda Ünal

Alternatif Bilişim Der.olarak teşekkür ederiz…

Reklamlar

4 Responses to İnternet’in Evrenselliğini, Bütünlüğünü ve Açıklığını Korumak ve Geliştirmek…

  1. Internet okurunun erişimine imkan tanıdığınız için sayın Sevda Ünal’ın emeği için teşekkürler

  2. […] alanda İnternet’le ilgili kamu politikasında kamu yararını koruma sorumluluğu vardır.” (https://yenimedya.wordpress.com/2011/06/09/internet%E2%80%99in-evrenselligini-butunlugunu-ve-acikligi…). Karar, internet erişiminin her türlü devlet müdahalesinden uzak bir biçimde güvence altına […]

  3. […] alanda İnternet’le ilgili kamu politikasında kamu yararını koruma sorumluluğu vardır.” (https://yenimedya.wordpress.com/2011/06/09/internet%E2%80%99in-evrenselligini-butunlugunu-ve-acikligi…). Karar, internet erişiminin her türlü devlet müdahalesinden uzak bir biçimde güvence altına […]

  4. […] alanda İnternet’le ilgili kamu politikasında kamu yararını koruma sorumluluğu vardır.” (https://yenimedya.wordpress.com/2011/06/09/internet%E2%80%99in-evrenselligini-butunlugunu-ve-acikligi…). Karar, internet erişiminin her türlü devlet müdahalesinden uzak bir biçimde güvence altına […]

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: