“YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI: KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA I. ULUSAL KONGRESİ”

Değerli meslektaşlarımız, 

       
Alternatif Bilişim Derneği ile Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 7- 8 Mayıs 2013 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği “YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI: KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA I. ULUSAL KONGRESİ”ne ilişkin çağrıyı aşağıda sizlerle paylaşmaktayız.  Kongreye bilimsel katılımınızla birlikte; ilgileneceğini düşündüğünüz kişi ve kurumlara Kongre çağrısının duyurulmasında da desteğinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Hasan Akbulut- Dekan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ali Rıza Keleş-Başkan  Alternatif Bilişim Derneği

—————————————————————————–

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI: KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA
I. ULUSAL KONGRESİ
07- 08 Mayıs 2013, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Günümüzde yeni medya ve çeşitli yeni medya ortamları hem gündelik yaşamda hem de bilimsel araştırma alanında giderek daha fazla yer tutmakta, farklı bakış açılarından birçok tartışmanın gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu geniş çerçeve düşünüldüğünde yeni medyayı sorunsallaştırma ve kavrama çabasında öncelik taşıyan kimi konularla alanı tartışmak anlamlı olacaktır. Bu amaçla yola çıkıldığında yeni medyanın bu denli tartışılır olmasına neden olan özelliklerinin onu geleneksel medyadan farklılaştıran özellikleri olduğu görülür: dijital olması, etkileşim olanağı, kullanıcı türevli içerik üretimi vd. Toplumsal yaşamda geniş kesimlerce tartışılmasına neden olan önemli bir olgu ise geleneksel medyada bu yeni araçlara ve ortamlara yönelik temsilin kamuoyunda yarattığı olumsuz imgedir. Geleneksel medyada yer alan yeni medya konulu haberler incelendiğinde genelde geleneksel iletişim araştırmalarının ilk dönem çalışmalarına egemen olan etki paradigmasının başat konuları olan “şiddet, pornografi, ahlaki yozlaşma” vb. konuların odağa alındığı ve “korunması gereken savunmasız grupların” yeni medyanın etkilerinden nasıl zarar gördüğünün resmedildiği görülür. Bu kavranış üzerinden siyasi irade “korumacı-kollamacı” tekno-toplumsal politika geliştirmekte, yeni medya ortamlarını yasa ve yönetmelikler ve kurum ve/veya kurullar aracılığıyla düzenlenmeye ve denetlenmeye çalışmaktadır. Böylesi bir kavranış yeni medyanın olanaklarının göz ardı edilmesine yol açarken; bireyin yeni medya ortamlarında güçlenmesine yönelik yeni medya okuryazarlığı vb. stratejilerin de değersizleştirilmesi ve kamuoyunun gündeminden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanır. Bu kavrayış ve sonuç dolaşımdaki/ görünürdeki akademik çalışmalara da yansımaktadır. Bu noktada bilim insanlarının sorumluluğu, kamuoyunun ve bilimsel araştırmaların gündeminden uzak tutulanı, görülmeyeni ve alternatif olanı görünür kılmak ve biraraya getirerek tartışmaya açmaktır. Bu nedenle bu kongrede ,

 • Yeni medya çalışmalarının Türkiye’deki gelişimini,
 • Günümüzdeki mevcut çalışmaları ve bu çalışmaları besleyen kuramsal ve kavramsal yaklaşımları ve yöntemleri,
 • Yeni medya çalışmalarının gelecekte dünyada ve Türkiye’deki yönelimini karşılaştırmalı değerlendirmek hedeflenmektedir.

Bu çerçevede aşağıdaki konu başlıklarında (elbette bunlarla da sınırlı olmamakla birlikte) yukarıda ifade edilen kongrenin temel amacı doğrultusunda üretilecek özgün ve alana katkı sağlayacak çalışmalar kongrede sunulmak için davet edilmektedir.

KONGRENİN TEMEL KONULARI VE OTURUM BAŞLIKLARI

Kongrede yeni medya bağlamında ele alınacak olan (olası) alt başlıklar aşağıdaki gibidir. Ancak, konular ve tartışmalar bunlarla sınırlı değildir.

 • EKONOMİ ve ENDÜSTRİ- Yeni medya ekonomisi, Yaratıcı endüstri, Dijital oyun endüstrisi, Emek gücü ve örgütlenme, Özgür yazılım, Açık kaynak
 • EĞİTİM- Dijital/ yeni medya okuryazarlığı, Alternatif öğrenme ortamları (ciddi ve eğitsel oyunlar vb.)
 • HUKUK – Temel hak olarak İnternet, Yasal düzenlemeler, düzenleyici kurullar, Kişisel verilerin korunması, Özel yaşamın gizliliği
 • SİYASET ve DEMOKRASİ – Yeni medya ve aktivizm, İnternet Özgürlüğü, Siyasal Katılım, Toplumsal hareketler, İfade özgürlüğü, Yurttaş gazeteciliği, Yönetişim, E-devlet uygulamaları
 • YENİ MEDYA SOSYOLOJİSİ – Yeni medya ortamları ve birey (sosyal medya ortamları, bloglar, mikrobloglar, oyunlar, sözlükler vb. ortamlar), Dijital kültür, Dijital gözetim, Dijital oyun (ortam, tür, oyuncu), Toplumsal cinsiyet, Kuşak olgusu (dijital göçmenler, yerliler, X,Y, Z kuşağı vb. tartışmalar), Kullanıcı ve/ veya üretici deneyimleri, Sayısal uçurum
 • SANAT – Dijital sanat, Tasarım, Etkileşimli iletişim ortamları
 • ARAYÜZEYDE YÖNTEM- Yöntem tartışmaları, Saha deneyimleri, Yeni medyanın yeniliği/ neliği sorunu
 • ETİK- Sorunlar ve sorumluluklar, Paydaşlar (üretici ve kullanıcılar)

Ayrıca, kongreyle eşzamanlı çeşitli atölye çalışmaları da planlanmaktadır.

Yeni Medya Çalışmaları Kongresi’ne gönderilecek bildiri özetleri kör hakem (blind review) sürecinden geçecektir.

Bildiri özeti ile başvuracak olanlar, sorunsallarını en az 300 ve en çok 500 kelimeden oluşacak şekilde özetleyerek, bildiri başlığını ve çalışmayı betimleyen beş anahtar sözcüğü,  adları soyadları, ünvan, kurum ve adres dahil iletişim bilgilerini Kongre Web sayfasında yer alan Bildiri Özeti Gönderim kısmından göndermelidir.
Bildiri özetleri en geç 5 Ekim 2012 tarihine kadar
web sayfasından sunulabilir.  Kongrenin Önemli Tarihleri web sayfasından izlenebilir. Daha fazla bilgi için kongre@yenimedya.org.tr  adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Kongreye kayıt ücreti, bildiri özeti kabulünü takiben verilecek Banka Hesabına yapılacaktır. Kongre kayıt ücreti 100 TL, öğrenciler için50 TL’ dir. Dinleyici olarak katılım ücretsizdir, ancak Kongre’nin web sayfasından kayıt olmak gerekmektedir.

Kabul edilen bildiri özetlerinin tam metni ilan edilecek yazım kurallarına uygun olması koşuluyla Alternatif Bilişim Derneği tarafından özgür e-kitap olarak yayınlanacaktır.

Kongre Düzenleyicileri: KOÜ İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği

Kongre Yeri: KOÜ İletişim Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesi

Düzenleme Kurulu: Hasan Akbulut, Aslı Telli Aydemir, Günseli Bayraktutan, Mutlu Binark, Tuğrul Çomu, İlden Dirini, Işık Barış Fidaner, Gamze Göker, Ali Rıza Keleş, Banu Küçüksaraç, Sedat Özel, İdil Sayımer

Kongre Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Bülent Çaplı – Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Mutlu Binark – Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Nilüfer Timisi– İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Beno Kuryel – Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 • Prof. Dr. Aslı Tunç – İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. İdil Sayımer – Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Kerem Rizvanoğlu – Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Mustafa Akgül – Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri Bölümü
 • Doç. Dr. Kerem Altıparmak – Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi
 • Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ – Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 • Doç. Dr. Mete Yıldız – Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Doç. Dr. Barış Bora Kılıçbay – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Doç. Dr. Ruhdan Uzun – Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. M. Canan Öztürk – Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Günseli Bayraktutan – Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Özgür Uçkan – İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Burçe Çelik – Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Murat Karaduman – Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Elif Küzeci – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Deniz Yengin – İstanbul Kültür Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Aslı Telli Aydemir – İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Barış Erman – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Gülüm Şener – İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Çetin Tüker – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Yrd.Doç.Dr. Erkan Saka – İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Mete Tevetoğlu – Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Mustafa Sağsan – Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi
 • Yrd.Doç.Dr. Alper Altunay – Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Ebru Baranseli – Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Dr. Tolga Çevikel Galatasaray Üniversitesi – İletişim Fakültesi
 • Dr. Emek Barış Kepenek – ODTÜ Teknokent ATOM
 • Dr. Sedat Özel Kocaeli Üniversitesi – İletişim Fakültesi

İletişim: kongre@yenimedya.org.tr

Kongre  ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Web adresimizi ziyaret ediniz:

http://www.yenimedya.org.tr

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: