Dünyada Akıllı Telefona Sahip Olma ve İnternete Erişim Oranları

Hazırlayan: Aysel Yıldız, Gazi Ünv. İletişim Fakültesi

Pew Araştırma Merkezi’nin Şubat 2016’da yayınladığı rapora göre gelişmekte olan ekonomilerde akıllı telefona sahip olma ve interneti kullanma oranı artmaya devam ediyor. Fakat gelişmiş ekonomilerde teknoloji kullanım oranı hala daha yüksek.

Pew Araştırma Merkezi’nin gelişmekte olan ve gelişen ülkelerde yapmış olduğu araştırmaya göre geçen 2 yılda internet kullanım oranı ve akıllı telefon sahip olma durumu önemli derecede arttı. Gelişmiş ekonomiye sahip insanlar dünyanın geri kalanına göre hala daha fazla internet kullanım oranına ve daha fazla yüksek teknolojili aletlere sahipler.

2013’de gelişmekte olan ve gelişen 21 ülkede internet kullanımı ya da akıllı telefon sahip olma ortalaması % 45’di. 2015 yılında bu rakam %54 oldu. Malezya, Brezilya ve Çin gibi büyük gelişmiş ekonomilerde bu oran daha da artıyor.

2015’te akılı telefon sahip olma durumuna baktığımızda az gelişmiş ekonomiler ile gelişmiş ekonomiler arasındaki dijital uçurum 31 puandır. Fakat araştırmaya göre akıllı telefona sahip olma gelişmekte olan ülkelerde inanılmaz oranda artmaktadır. 2013’de % 21 olan oran 2015’e gelindiğinde % 37’lere kadar yükselmiştir.

Gelişmekte olan ülkelerde internete erişim artmaktadır. 2015’te 40 ülkede yapılan araştırmaya göre; yetişkin internet kullanıcılarının 4/3’ü günde en az bir defa internete erişim sağlamaktadır. İnternet kullanıcılarının % 76’sı online olduklarında ilk olarak Facebook, Twitter gibi sosyal medya sitelerini kullanmaktadır ve sosyal medya kullanıcılarının çoğu internet kullanım oranının düşük olduğu bölgelerdendir. Ortadoğu % 86, Latin Amerika % 82, Afrika %76 ve Amerika % 71’dir. Bu sonuçlara göre gelişmekte olan ülkelerdeki internet kullanıcıları gelişmiş ülkelere oranla sosyal medyayı daha çok kullandığı ortaya çıkmaktadır.

Dünyada Internet Erişimi Artıyor Fakat Gelişmiş Ekonomilerde Bu Oran Daha Yüksek

İnternet erişimi, bölgelere ve ülkelere göre değişiklik göstermektedir. En yüksek internet erişimine % 94 ile Güney Kore sahiptir. Bu ülkeyi % 93 ile Avustralya ve % 90 ile Kanada takip etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun en az % 60’ı internet kullanıyor. Bu ülkeler arasında Rusya % 72, Türkiye % 68, Malezya %65 ve Brezilya ile Çin % 60’dır. Genel olarak yoksul ülkelerde internet oranı düşüktür. En düşün internet erişiminin olduğu ülkeler arasında sırasıyla Pakistan % 15, Uganda % 11 ve Etiyopya % 8 olarak görülür.

İnternet Kullanımı Gelişmekte Olan Ülkelerde Artıyor

2013’ten itibaren birçok gelişmekte olan ülkede internet erişiminde büyük artışlar yaşanmaktadır. 2013 ile 2015 yılları arasında 16 ülkede yapılan araştırmaya göre internete erişen insan sayısında önemli artışlar olmuştur. En büyük artış ise Türkiye’de yaşanmaktadır. 2013’de nüfusun % 41’i internete erişim sağlarken 2015’te bu rakam % 72 gibi çok yüksek seviyelere ulaşmıştır. Türkiye’yi Ürdün, Malezya, Şili, Brezilya ve Çin takip etmektedir.

Gençler, eğitimliler ve yüksek gelirli olanların dünyanın her yerinde internete erişimi oranı daha yüksektir. Yaş, internete erişimde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 18-34 yaş aralığında bulunanların, 35 yaş ve üstüne göre interneti kullanma ya da akıllı telefona sahip olma eğilimleri daha fazladır. Yaşla ilgili ortaya çıkan bu fark bölgelere ya da ülkeler göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Vietnam’da 18-34 yaş ile 35 yaş ve üstünün internete erişimlerinin arasındaki fark % 56’dır. Türkiye’de durum ise % 40’lardadır. Amerika, İngiltere ve Kanada gibi zengin ülkelerde yaşlar arasında belirgin farklılıklar olmamasına rağmen gelişmiş ülkelerde (İtalya, İspanya, Almanya, Avustralya ve Güney Kore ) de internet kullanımında yaşlar arasında büyük istatiksel farklar bulunmaktadır.

İnternet erişimiyle ilgili eğitim durumuna baktığımızda, eğitimliler ile daha az eğitimliler arasındaki internet kullanım farkı dünya genelinde benzerlik göstermektedir. Eğitimli insanların daha az eğitimlilere göre internete daha çok erişim sağladığı görülmektedir. Bu insanlar arasındaki fark Şili, Senegal, Peru, Lübnan, Ürdün, Malezya, Meksika, Kenya ve Polonya gibi ülkelerde % 50’lere ulaşıyor. Gelişmiş ülkelerde bu farkta düşüş olmasına karşın hala mevcuttur.

Yüksek gelirlilerin daha çok internet kullandığı ve akıllı telefona sahip olduğu görülmektedir. Burada ülkenin zengin olup olmamasından ziyade insanların kendi gelir durumları belirleyici rol oynamaktadır. Örneğin Lübnan’da yüksek gelirli kişiler ile düşük gelirli kişilerin internet kullanma ya da akıllı telefona sahip olma oranları arasında 51 puanlık bir fark bulunmaktadır.

Çoğu Ülkede Erkekler Kadınlara Göre Daha Fazla İnternet Erişimine Sahip

İnternet erişiminde cinsiyet faktörü, eğitim, gelir ve yaş faktörlerine göre daha az belirleyici iken çalışmanın yapıldığı ülkelerin yarısında önemli cinsiyet farklılıklarına rastlanmaktadır. Cinsiyet ayrımı Sahra altı tüm Afrika ülkelerinde görülür. En büyük fark Nijerya’dadır; erkeklerin % 48’i, kadınların % 29’u internet kullanıyor. Bu ülkeyi Kenya, Gana, Vietnam, Tanzanya ve Pakistan izliyor. Ancak Avrupa’nın önde gelen Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerinde de cinsiyetler arasında belirgin farklar vardır.

Tüm Dünyada Günlük İnternet kullanımı Oldukça Yaygın

Dünya geneline bakıldığında insanların interneti yoğun olarak kullandıkları görülmektedir. Bu oran özellikle gelişmiş ülkelerde daha yüksektir Gelişmiş ekonomilerdeki kullanıcıların çoğu interneti günde bir defadan daha çok kullanıyor. Örneğin; Avustralya’da % 77, Lübnan, Kanada ve İtalya’da ki kullanıcıların % 70’i interneti günde birden fazla kullanmaktadır.

Güney Kore’de internet erişimi yüksek olmasına rağmen internete günde birden çok defa erişim yalnızca % 58’dir. Benzer oranlar Arjantin, Nijerya, Brezilya, Çin ve Türkiye’de de görülür. Yine Sahra altı Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde de bu oranlar en düşük seviyelere ulaşmaktadır.

Afrika’nın ve Asya’nın bazı ülkelerinde kullanıcıların internete günde birden çok defa erişimlerinde artışlar yaşanmaya başlamıştır. Örneğin Nijerya’da 2013’te % 38 olan rakam 2015’te % 58’e çıkmıştır. Tüm bunlara bağlı olarak eğitim ve gelirin yalnızca internete erişimde değil aynı zamanda internette geçirilen zaman üzerinde de önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır.

Akıllı Telefona Sahip Olma Oranı Gelişmekte Olan Ülkelerde Aşırı bir Şekilde Yükseldi. Ancak Dijital Uçurum Aynı Seviyede Kaldı

Son 2 yılda gelişmekte olan ülkelerde akıllı telefona sahip olma oranında büyük artışlar yaşanmıştır. Bu artışlara rağmen zengin ülkelerdeki akıllı telefona sahip olma oranı yoksul ülkelerle kıyaslandığında hala yüksektir. 40 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre; Iphone ve Android gibi internet erişimi olan telefonlara sahip olanların oranı % 43’tür. % 45’inin cep telefonu vardır ancak akıllı telefon değildir. % 12’si ise herhangi bir cep telefonuna sahip değildir.

Akıllı telefona sahip olma oranı en çok zengin ekonomilerde görülmektedir. Akıllı telefona sahip olmanın yüksek olduğu ülkeler arasında % 88 ile Güney Kore, % 77 ile Avustralya, % 74 ile İsrail, % 72 ile Amerika ve % 71 ile İspanya gelmektedir. Türkiye % 59 ile dünyada akıllı telefona sahip olma durumunda 12. sırada yer almaktadır. Akıllı telefona sahip olmada yine internet erişiminde de olduğu gibi Afrika ve Güney Asya ülkeleri son sıralarda yer almaktadır. Pakistan % 11, Uganda ve Etihopya % 4’lük orana dâhildir. Yani internet kullanımıyla birlikte, ülkenin zenginliği ile akıllı telefona sahip olanların oranının yüksek olması arasında güçlü ilişkiler bulunmaktadır.

Son yıllarda akıllı telefona sahip olma oranında gelişmekte olan ülkeler yükseliş göstermektedir. 2013’te bu ülkelerde akıllı telefon satışı çok az iken 2015’e geldiğimiz zaman, içinde Türkiye’nin de bulunduğu Malezya, Şili ve Çin gibi ülkelerde kullanıcıların çoğu akıllı telefona sahip olmuştur. Araştırmaya katılan 18 ülkede 2013 ile 2015 yılları arasında akıllı telefon sahip olma oranında ciddi artışlar görülmektedir. Ülkemiz bu kategori içinde ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de 2013 yılında akıllı telefon sahip olma oranı % 17 iken bu rakam 2015 yılında % 59’lara ulaşmış, iki yıl kadar kısa bir süre içinde 42 puanlık bir yükseliş meydana gelmiştir.

18-34 yaş arasındaki kişilerin akıllı telefona sahip olma oranı, 35 yaş ve üstüne göre daha fazladır. Eğitimlilerin ve yüksek gelirlilerin daha az eğitimlilere ve düşük gelirlilere göre akıllı telefona sahip olma oranı yüksektir. Akıllı telefona sahip olma durumu ile ilgili cinsiyet faktörüne baktığımızda özelikle Meksika, Nijerya, Kenya ve Gana’da erkekler kadınlarla kıyaslandığında daha yüksek oranlarda akıllı telefona sahip olduğunu görmekteyiz.

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Yetişkin İnternet Kullanıcıları Arasında Sosyal Ağlar Çok Popüler

Gelişmekte olan ülkelerde, yetişkin internet kullanıcılarının % 76’sı Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerini kullanıyor. Bu sosyal ağ siteleri en çok Ürdün (% 90), Endonezya (% 89), Venezuela (% 88) ve Türkiye (% 87) gibi ülkelerde kullanılmaktadır.

18- 34 yaş arasındaki internet kullanıcıları, sosyal ağ sitelerini 35 yaş ve üstüne göre daha fazla kullanmaktadır. Örneğin, Almanya’da 18-34 yaş arasındakilerin % 81’i sosyal medya sitelerini kullanıyorken 35 yaş ve üstünün yalnızca % 39’u kullanıyor. Türkiye’de bu iki yaş kategorisi arasındaki fark daha az görülmektedir (18-34 yaş arasındakilerin % 93’ü, 35 yaş ve üstünün % 78’i sosyal ağ sitelerini kullanıyor).

Kaynak: Pew Research Feb.2016

3 Responses to Dünyada Akıllı Telefona Sahip Olma ve İnternete Erişim Oranları

 1. teknokoloji dedi ki:

  gelişmekte olan ülkeler kullanıyor, gelişmiş ülkeler üretiyor.

  • Medya Çalışmaları 4.0 dedi ki:

   Aslında gelişmiş ülkeler, teknolojileri “geliştiriyor”, üretimini uzak doğu ülkelerinde yapıyor ve gelişmekte olan bütün ülkelerde tüketilmesini sağlıyor.

   Bu dinamik içerisinde gelişmekte olan ülkeler teknolojiyi sadece tüketmekle sınırlı kalıyor. ABD’nin 80’li yıllarda yürüttüğü teknoloji tartışmaları için iyi bir örnek çalışma “The Social Construction of technological Systems” (Bijker, 1987).

   http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5110/bijker2.pdf

   Bu konuda Aydın Köksal’ın 1971 yılında yazdığı makaleye bakabilirsiniz. “Türkiye’de Bilgisayar Yapımına Başlanmalıdır”

   Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971,
   cilt: 15, sayı: 176-177, Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara, s. 52-57.

 2. […] 12. sırada yer almaktadır. Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz burayı ziyaret […]

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: