AB Veri Koruma Reformu: Mehter adımlarıyla yürüyen stratejik bir savaş

Kasım 4, 2013

Yazan: Özgür Uçkan

AB, uzun bir süredir 1995 tarihli Veri Koruma Direktifinin çizdiği mahremiyet ve veri koruma standartlarının yükseltilmesi ve güncellemesi için bir reform çalışması yürütüyor. Reform sürecinin resmi adımı, uzun tartışma ve savaşların ardından ortaya çıkan taslağın 21 Ekim tarihinde Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi tarafından oylanarak kabul edilmesi ile atılmış oldu (http://goo.gl/7R0Xav). Şimdi tasarı AB Bakanlar Komisyonu’nda görüşülecek, ardından da Avrupa Konseyi’nde oylanacak. Tasarının Mayıs 2014’deki Avrupa Parlamento seçimleri öncesinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Reform sürecinde bir yanda mahremiyet kurallarının sıkılaştırılmasına karşı, birer “veri tekeli” olmaya evrilen çoğu ABD kökenli şirketin yürüttüğü lobi faaliyetleri, diğer yanda mahremiyet ve veri koruma odaklı kullanıcı hakları için mücadele eden sivil inisiyatiflerin gerek AB parlamenterleri gerekse kamuoyu üzerindeki ciddi etkisi, yeni direktif taslağı üzerinde bir savaşın yaşanmasına neden oldu. Ortaya bir taslak çıktı ve oylanarak kabul edildi, ama bu metin nihai değil. Tartışma sürüyor ve sürecin bundan sonraki adımlarında savaş daha da kızışacak. Çünkü taslak iki tarafı da memnun etmişe benzemiyor. AB orta yolu bulmaya çalışıyor, ama kişisel veriler ve mahremiyet söz konusu olduğunda şirket kazançlarıyla kullanıcı hakları arasında bir orta yolun varlığı bile tartışma konusu olduğundan işi zor. Üstelik henüz üye ülkelerin yönetimleri arasında da bir uzlaşı sağlanmış değil, bazı ülkelerin tasarının yerellik ilkesinin ihlalinden AB ölçeğinde yasal uzmanlığın oluşmamış olmasına kadar belli noktalarına itirazları var, yukarda saydığım iki tarafın birbirine şiddetli itirazları var. Dolayısıyla kurumlar ve komisyonlar arasında tartışmalar sürecek.

Sürecin Mayıs 2014’de nihayete ermesi öngörülmüştü. Başta İngiltere olmak üzere ABD etkisinin temsilcisi ülkeler sürecin Avrupa seçimleri sonrasına sarkması ve endüstriyel lobi faaliyetlerine zaman kazandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Üye devletler arasında tam bir uzlaşının yokluğunda başarıya da ulaşmış görünüyorlar; yani direktifin yasalaşması büyük olasılıkla 2015’i bulacak (http://goo.gl/P3uVnM); sivil inisiyatifler tasarının haklar odağında düzeltilerek zamanında yasalaşması için bastırsalar da. Üstelik bu savaş sadece veri korumayla değil, onunla bağlantılı olarak ABD’nin NSA gözetim skandallarının AB tarafından soruşturulmasını önlemekle de ilgili olunca, işler iyice karışıyor. İşin bu boyutu ayrıca üzerinde durmayı hak ettiğinden konuya girmeyeceğim.Yeni Direktif, AB içindeki ve AB üyesi ülkelerle diğer ülkeler arasındaki kişisel veri işleme ve değişiminin mevcut yasal çerçevesinin yerini alacak. Önce kısaca yeni tasarıya bir bakalım, neler getiriyor, neler götürüyor? Genel haliyle tasarı AB veri koruma standartlarını güçlendiriyor ve kullanıcı hakları konusunda ilerleme sağladığı için olumlu görünüyor. Mesela Komisyon’un üye devletlerin kullanıcı profilleme kurallarından kendilerini muaf tutabilmeleri yolundaki önerisinin reddedilmesi önemli bir kazanım. Benzeri bir şekilde endüstriye geliştirecekleri ürünlerde mahremiyet korumasını bir tasarım gereği (default by design) olarak dayatması da önemli. Tasarı AB üyesi ülkelere aynı yasal çerçevede çalışacak ulusal ve özerk bir veri koruma otoritesi kurma ve çerçeveyi iç hukuklarına uyarlama yükümlülüğü getiriyor. Bireysel kullanıcılara şirketlerden kendilerine ait verilerin silinmesini veya başka bir platforma taşınmasını talep etme hakkı tanınıyor. Yasal otoriteler kuralları ihlal eden şirketlere yıllık cirolarının %5’i kadar ceza kesebilecek. Ama öte yandan, tasarı şirketlerin yararlanabileceği öyle yasal boşluklar ve belirsizlikler bırakıyor ki, bunlar da hak inisiyatifleri tarafından veri endüstrisine verilen devasa tavizler olarak görülüyor. Ne yazık ki, belli kazanımlara rağmen Direktif ancak en zayıf halkası kadar etkili olabilir ve sorunlu yasal boşluklar gerçekten de çok zayıf halkalar oluşturuyor (http://goo.gl/bEz4xO). Reform görüşmelerinde sivil inisiyatifleri temsil eden çatı örgütü Avrupa Dijital haklar İnisiyatifi (EDRI) direktörü Joe McNamee’ye göre “bu oylama, eğer karşı çıkılmazsa, online şirketler için rahatça verilerimizi toplayabilecekleri, profiller yaratabilecekleri ve en yüksek fiyatı verene satabilecekleri bir tür ‘açık av mevsimi’nin açılmasıyla sonuçlanacak ve bu şimdiye kadar yürütülen zorlu çalışmaların yok sayılması, altının oyulması anlamına geliyor” (http://goo.gl/LaZgpN).

Yasal boşluklardan biri ve en önemlisi şirketlere profilleme yapmasına (yani otomatik veri işlenmesiyle online davranışların izlenerek profiller oluşturulması) verilerin mahlas (pseudonym) kimlikler altında tutulması koşuluyla izin verilmesi (Madde 20: http://goo.gl/jphWxy). Avrupa Parlamentosu “mahlas”tan anonimliği anlıyorsa da, teknolojinin bugün ulaştığı noktada iki veri setinin birlikte analiz edilmesi sonucunda gerçek kimlikle kolaylıkla ilişkilendirilebileceği de açık (Bu konuda bir çalışma için bkz: http://goo.gl/avgIEC). Cinsel kimlik, siyasi düşünce, yaş aralığı, zeka düzeyi, cinsiyet, etnik köken, sağlık durumu gibi hassas veriler temelinde girişilecek denetimsiz bir profillemenin temsil edeceği riskler kişisel veri korumasının altını oyar nitelikte. Direktifin yasal tanımlar kısmı da (madde 4) ciddi yasal boşluklar yaratabilecek belirsizliklerle dolu (http://goo.gl/Q7EuX2). Madde 6 da şirketlere “meşru menfaat” koşuluyla verilerinizi sizden izin almadan işleyebilme izni veriyor (http://goo.gl/Lcq5mv). Bu “meşru menfaat” (legitimate interest) söylemi, hukuken tıpkı kerameti kendinden menkul “yasal elde etme” (lawful interception) gibi  bir belirsizlik ve veri otoritelerinin diledikleri gibi kullanabileceği bir yasal boşluk yaratıyor. Böylece verileriniz izinsiz olarak işlenebilip üçüncü taraflara aktarılabilecek. Madde 6, tek başına veri koruma çerçevesinin altını oymaya aday. Özellikle NSA skandallarıyla toptan gözetim paradigmasının ulaştığı hukuksuzluk boyutu yeri göğü tutmuşken bunu görmemek imkansız.

Yani AB’nin önünde zor bir süreç uzanıyor: AB’nin yapacağı seçim, Joe Mcnamee’nin sözleriyle, “Avrupa vatandaşları ve iş dünyasının yararına olacak açık seçik, uyumlu, öngörülebilir ve uygulanabilir kurallar ile veri tekelleri ve avukatlarının dışında kimsenin yararına olmayacak belirsiz, öngörülemez kurallar arasında” bir seçim olacak (http://goo.gl/5VthwM) ve veri koruma standartlarının uluslararası gelişimini belirleyecek… 

Burada Türkiye ile ilgili bir parantez açmak şart. AB Veri Koruma çerçevesi nasıl gelişirse gelişsin, daha şimdiden Türkiye’deki tüm ilgili yasal mevzuatı kadük kılmış durumda. Bu konudaki son düzenleme olan “Kişisel Veriler Yönetmeliği”nin yeni standartların yanına bile yaklaşamayacağı açık (Ayrıntılar için bkz. http://goo.gl/sFJ19). Son “demokrasi paketi”ne sıkıştırılan “yeni” Kişisel Verileri Koruma tasarısının yasalaşmasının akıbeti de AB standartlarına göbeğinden bağlı. Eğer söz konusu tasarı, iki arada bir derede bu son derece karmaşık sorunların arasından başarıyla sıyrılıp mucizevi bir şekilde güncellenmediyse; hala kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat örgütlerinin istisna talepleriyle, bırakın şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarının bile verilerimizin satışına gözünü dikmiş ticari hırsıyla delik deşik durumdaysa; daha da kötüsü AB standardının dayattığı “Kişisel Veri Koruma Kurumu”nun özerk olması kuralını ihlal eden hükümete bağımlı kurumsallaşma hala tasarıda korunuyorsa; Meclisin yapacağı düzenleme Türkiye’yi tüm dünyaya “kişisel verilerin Vahşi Batı’sı” olarak ilan etmekten başka bir anlam taşımayacak (http://goo.gl/CjmMa).Yeni AB standartlarına uymayan bir yasal çerçevenin Türkiye için küresel ekonomi açısından temsil ettiği risk ve tehditler büyük. O yüzden hükümet bu konuda çok da serbest davranamayacak. Zaten bu güne kadar tasarının komisyonlar arasında top misali gidip gelerek gündemden düşmesi, bir türlü yasalaşamamasının nedeni de bu “ekonomik” risklerdi. Yoksa kullanıcının kendisine ait veri üzerindeki hakları kimin umurunda?

Son tasarıda bulunan, üyelerinin çoğunun Hükümet tarafından atanması öngörülen bağımlı veri koruma kurumu, bol miktarda kolluk istisnası, veri korumayla ilgili hukuksal terminolojiye uymayan müphem dil, bilerek isteyerek bırakılmış yasal boşluklar korunarak yasa çıkarılırsa dünyada bunu hiç kimse ciddiye almaz; Türkiye’nin veri korumada “güvensiz ülke” olma durumu da devam eder. Bunun pratikteki bedeli yine önce ekonomik olacaktır: Türk bilgi işlem hizmet şirketleri Avrupa’da iş yapamaz; İstanbul’un dünya finans ve sağlık merkezi olma hayali hayal olarak kalır; İnterpol Türkiye’den veri alır ama veri vermez, vb.

Ama bu “güvensiz ülke” statüsünün bedelini her şeyden önce kullanıcılar, bu ülkenin vatandaşları ödemeye devam edecektir; verilerinin içinde cirit atan çok uluslu veya ulusal şirketler, istihbarat kuruluşları, kamu kurumları karşısında tamamen korumasız kalarak. Kişisel verilerin korunması mantığında, verilerin kim tarafından işlendiği, kimin elinde olduğu ve ne maksatla depolandığı özellikle toplumdaki incinebilir grupları yakından ilgilendirir; hassas verilerin cinsel kimlik, etnik köken, sağlık risk grupları gibi incinebilir gruplara karşı kullanımı çok vahim sonuçlar doğurabilir. Yasamanın sorumluluğu öncelikle vatandaşlara karşıdır, ekonomik çıkarlar sonra gelir. O yüzden otoriteler kullanıcı haklarını umursamasa bile, AB sürecini yakından izleyen ve müdahil olan EDRI üyesi Alternatif Bilişim Derneği başta olmak üzere sivil inisiyatifler ve giderek daha çok kullanıcı umursuyor; yetkililer hesaplarını buna göre yapsınlar.

Cephe açık ve küresel boyutta; savaş da öyle ve kızışıyor. Taraflar çok sayıda, aralarındaki ilişkiler ağı karmaşık ve oyunda kazanılacak kaybedilecek çok şey var. Şimdilik sahne AB ve oyun açıldı. Henüz hiç bir şey bitmiş değil. Daha neler göreceğiz? Kullanıcıya düşen en önemli şey, verisine sahip çıkmak ve hakkını savunmak. Bunun ne kadar hayati olduğunun farkına varacaksınız, merak etmeyin, teknolojik gelişim hızı sizi buna zorlayacak.

Merak etmeyin, ama teslim olmayın da: iyisi mi, aklınızı bu konuya musallat edin…


VERİ KORUMAYA GİRİŞ:EL BROŞÜRÜ

Şubat 26, 2013

Bütün dünyada ve Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda duyarlılık artıyor. Milyarlarca insanı buluşturan İnternet ve yolaçtığı değişim sayesinde her gün devasa büyüklükte veri toplanıyor, işleniyor ve saklanıyor. Önemli bir bölümünün kişisel hassas verilerimiz olduğu aşikar. Bunların özenle korunması, belki de hiç toplanmaması gerekmekte.

Fakat başta kâr odaklı düşünen ticari kuruluşlar ve yurttaşları hakkında daha fazlasını bilmek isteyen devletler gelmek üzere birçok kişi ve kurum, hiçbir yasal düzenleme veya etik ilke olmadan bilgilerimizi toplamakta, işlemekte, kötüye kullanmakta, ticari bir meta gibi satmakta, fişleme yapmaktadır.

Yasal düzenlemelerin ve çeşitli etik ilkelerin olmayışı önemli bir eksikliktir. Öte taraftan, kişisel veri konusundaki genel farkındalık sorunu da can yakıcı düzeydedir. Çoklarınca kişisel veri ve gizlilik (mahremiyet) evmizin ya da yatak odamız duvarları ile sınırlıdır. Sosyal ve kültürel temelleri oldukça derin bu sınırlılık, problemi katmerleştirmektedir. Evin duvarları arasında gösterilen hassasiyetin, tüm yaşam alanlarında da gösterilmesi için farkındalık ön koşuldur. Bu durumun değiştirilmesi ise yasal düzenlemeler yapmaktan çok daha zor.

Elinizdeki broşür bu farkındalığın artmasına yardım etmeyi hedeflemektedir. Kişisel veri ve mahremiyet konusunda referans alınacak bir metindir. Broşür içeriği EDRI* üyeleri tarafından hazırlanmıştır. EDRI tarafından İngilizce yayınlanan bu broşürü Türkçeye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Broşürün çevirisi için Hatice Balkanlar’a, LaTeX yerleşimi için Işık Barış Fidaner ve Uğurcan Ergün’e, kapağın Türkçe düzenlenmesi için Barış Büyükakyol’a, düzeltiler için Mutlu Binark ve İlden Dirini’ye, broşür baskı giderleri için Friedrich-Ebert-Stiftung Vakfı’na teşekkür ederiz.

Bizi gözetim toplumuna doğru götüren gelişmelere karşı, yurttaş farkındalığının artmasına katkı sunması dileği ile…

Alternatif Bilişim Derneği

*: EDRI (European Digital Rights / Avrupa Dijital Haklar Örgütü) 20 farklı Avrupa ülkesinden, 32 kişisel gizlilik ve insan hakları temalı kuruluşun üyesi olduğu bir birliktir. Alternatif Bilişim Derneği EDRI’nin gözlemci üyelerindendir. http://www.edri.org/

Basılı broşür talebi için: bilgi@alternatifbilisim.org

Veri Korumaya Giriş
Şubat 2013, 24 Sayfa
Hazırlayanlar: EDRİ Üyeleri ve gözlemciler
Türkçe Yayına Hazırlık: Ali Rıza Keleş
Düzelti: EDRİ ve Digital Courage (Almanya)
Türkçe Düzelti: Mutlu Binark ve İlden Dirini
Tasarım: CtrlSPATE
Türkçe Yerleşim: Deniz Eren
Kapak Türkçe Uyarlama: Barış Büyükakyol
Latex Yerleşimi: Işık Barış Fidaner ve Uğurcan Ergün
Fotoğraf: Marnix Petersen
Baskı: Ceylan Mat
Broşürün İngilizce/Türkçe içeriği ve LaTeX kodları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

Sunu / Sunuş / Önsöz

KİŞİSEL VERİLER
NELERDİR? NİÇİN ÖNEMSEMELİYİZ?

ANONİMLEŞTİRME
SİZ BİR SAYI DEĞİLSİNİZ

AMACIN SINIRLANDIRILMASI İLKESİ
SADECE BELİRTİLEN AMAÇ İÇİN KULLANINIZ

VERİ İŞLEMEYE RAZI OLMAK
İZNİNİZLE

BÜYÜK VERİLER
ENDÜSTRİYEL HAMMADDE

VERİ GÜVENLİĞİ VE İHLALLERİ
DİKKATLİ DAVRANINIZ

TERCİHE GÖRE VE VARSAYILAN VERİ KORUMA
GİZLİLİK İLKESİNE GÖRE TASARLANMIŞTIR

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE GİZLİLİK VEVERİ KORUMA
PAYLAŞIRKEN DİKKATLİ OLALIM

BULUT BİLİŞİM
ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR ORTAMDA ÖNGÖRÜLEBİLİR KORUMA

PROFİL OLUŞTURMA
TERCİHLERİ TAHMİN ETMEK İÇİN KİŞİSEL VERİ KULLANIMI

YABANCI KANUNLARA DAYALI ERİŞİM
KANUNUN ELİ UZUN

İŞE YARAR BİRŞEY YAPMAK
İYİ BİR YASA İYİ BİR UYGULAMA GEREKTİRİR

Kitabı pdf indirmek için: http://ekitap.alternatifbilisim.org/veri-korumaya-giris.html


%d blogcu bunu beğendi: