Ocak 7, 2014

Slide1_1 Slide1_2


21.Türkiye’de İnternet Konferansında “TÜRKİYE’DE VERİ YÖNETİMİ ve VERİ ETİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE BAKIŞLAR” PANELİ….

Ekim 23, 2016

Bu panelde veriye ilişkin çeşitli olgular; müşterek veri, sahiplik, araştırma verisi yönetimi, veri etiği, sosyal medya ortamlarında veri kullanımı, veri okuryazarlığı ve Türkiye’de açık veriye ilişkin durum ele alınacaktır. Sunumlar aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:

 • SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA TÜRKİYE’DE VERİ ETİĞİ POLİTİKASI: SOSYAL  MEDYA ORTAMLARINDAN VERİ TOPLANMASI

Prof.Dr. Mutlu Binark, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yrd.Doç.Dr. Haydar Yalçın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Ar.Gör. Şule Karataş, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ar.Gör. Tuğrul Çomu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

 • ARAŞTIRMA VERİSİNİN YÖNETİMİ VE ETİK

Yrd.Doç.Dr. Haydar Yalçın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • Müşterek Veri Sorunsalı: Ortaklaşan Gelecek Kurgusu Üzerine

Dr. Aslı Telli Aydemir

 • Türkiye’de Veri Okuryazarlığı (VO)’nı Tanımlamak, Yöntemlerini ve Etkilerini Ölçmek Açısından VO e-Eğitimlerinin Önemi ve Açık Veri (AV) Politikalarının Geliştirmesi için Ulusal Açık Veri Endeksi (UAV)’nin Oluşturulması

Pınar Dağ ve Kubilay Öztürk, Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği


21.Türkiye’de İnternet Konferansı 3-5 Kasım da…

Ekim 23, 2016

inet-tr16-web-2


Github engellemesi hakkında…

Ekim 10, 2016

Av.Faruk Çayır/Ankara Barosu ve Alternatif Bilişim Derneği

8-10 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye’de paylaşım platformları Dropbox, Google Drive ve One Drive tarihinde sansürlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Erişim Engeli Kararları Görüntüleme ekranında yayımlanan resmi karara göre Google’ın bulut depolama servisi Google Drive hakkında 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, Kurum (BTK) tarafından “İdari Tedbir” uygulandı. Drive ve Dropbox kullanıcıları 1.5 gün boyunca kendi hesaplarına giremedi. 1.5 gün süren Türkiye’nin tamamının etkileneceği yasaktan yapılan uyarılar üzerine dün akşam saatlerinde vaz geçildi. Erişimin neden engellendiği ile ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Yazılım endüstrisi için oldukça hayati bir role sahip kod yazma/üretme ve dosya paylaşım platformu GitHub için ise erişim engeli de 10 Ekim 2016 tarihinde neredeyse akşam üstüne değin devam etti.

TİB tarafından alınan erişim engelleme kararları 2015 yılı Mart ayında 5651 Sayılı Yasaya eklenen 8/A hükmüne göre alınmaktadır. 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 2. Bendine göre “Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkan tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. “OHAL öncesinde kadar TİB, OHAL KHK’sı ile TİB kapatıldıktan sonra BTK Başkanlığı tarafından alınmaktadır”. Yine bu maddenin 3. bendine göre “verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.”

BTK’nin verdiği idari tedbir kararına karşı 48 saat içinde Sulh Ceza Hâkimi tarafından verilecek olan idari tedbirin onaylanmasına ilişkin kararlarına engellenen şirketler ve bu sistemlerin kullanıcıları tarafından itiraz edilebilir. Ancak daha önceki pratiklerde görüleceği üzere bu itirazlardan olumlu sonuç alınamamıştır. Bu engellemelerin AİHM kararları ile Anayasa Mahkemesi’nin yakın dönem Twitter ve YouTube kararları ışığında sansür olarak tanımlandığı çok açıktır. Alınan engelleme kararı başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran bir uygulamadır.

AYM’nin 2/4/2014 tarihli 2014/3986 sayılı Twitter kararına göre “İnternet modern demokrasilerde başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir araçsal değere sahip bulunmaktadır. İnternetin sağladığı sosyal medya zemini kişilerin bilgi ve düşüncelerini açıklama, karşılıklı paylaşma ve yaymaları için vazgeçilmez niteliktedir. Bu nedenle düşünceyi açıklamanın günümüzde en etkili ve yaygın yöntemlerinden biri haline gelen internet ve sosyal medya araçları konusunda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamların çok hassas davranmaları gerektiği açıktır.

Temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı tedbir, zorlayıcı bir sosyal ihtiyacın karşılanması ya da gidilebilecek en son çare niteliğinde değilse, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir tedbir olarak değerlendirilmemektedir. Aynı şekilde zorlayıcı sosyal ihtiyacın varlığı araştırılırken de soyut bir değerlendirme yapılmayıp, ifade ortamına dahil olan ifade edenin sıfatı, hedef alınan kişinin kimliği, tanınmışlık düzeyi, ifadenin içeriği, ifadelerin kamuoyunu ilgilendiren genel yarara ilişkin bir tartışmaya sağladığı katkı gibi çeşitli hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. (Bu konudaki AİHM kararları için bkz. Axel Springer AG / Almaya, [BD], B.No: 39954/08, 7/2/2012; Von Hannover/Almanya (no.2) [BD], 40660/08 ve 60641/08, 7/2/2012)

Kamu otoritesince yapılan müdahalenin haklı sebeplere dayanması, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sırasında hakların özüne dokunulmaması ve ölçülü olunması gerekmektedir. Hakkın amacına uygun şekilde kullanımını son derece zorlaştıran, ciddi suretle güçleştiren, örtülü bir şekilde kullanılamaz hale koyan ve etkisini ortadan kaldıran sınırlamalar öze dokunur niteliktedir (bkz. AYM, E.2006/121, K.2009/90, K.T. 18/6/2009). Sınırlama amacı ile aracı arasında adil bir dengenin gözetilmesi şeklinde tarif edilen ölçülülük ilkesi ile daha az sınırlayıcı ya da daha hafif tedbirlerle sınırlama amacına ulaşılması mümkün olduğu halde hak ve hürriyetleri daha çok sınırlayan, haklardan yararlanacak kişilere daha ağır yükümlülükler getiren düzenlemelerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla belli bir amaca ulaşmak için alınan sınırlayıcı tedbir, gereğinden ağır ve katı ise o sınırlama ölçülü olmayacağı gibi demokratik toplum düzenine de uygun bir sınırlama olmayacaktır (B.No:2013/2602,23/1/2014, §51).

Türkiye’de özellikle erişimin engellenmesinin URL bazında değil de tüm bir siteye yönelik erişimin engellenmesi şeklinde uygulandığı görülmektedir. 5651 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemeler dikkate alındığında TİB’in kararına dayanak gösterdiği mahkeme kararlarını aşan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan bir sosyal medya ağı olan twitter.com sitesine erişimin tamamen engellenmesini öngören işlemin kanuni dayanağının bulunmadığı ve bu sosyal paylaşım sitesine erişimin kanuni dayanağı olmaksızın ve sınırları belirsiz bir yasaklama kararı ile engellenmesinin demokratik toplumların en temel değerlerinden biri olan ifade özgürlüğüne ağır bir müdahale oluşturduğu açıktır.

Yine AYM nin 29/5/2014 tarihli 2014/4705sayılı Youtube kararına göre “Erişime kapatılan youtube.com  gibi çok sayıda kullanıcısı olan internet siteleri büyük miktardaki verileri saklama ve yayınlama kapasitesi ile bunların erişilebilirliği sayesinde toplumun gündem oluşturmasına, gündemin takibini ve bilgi alışverişini  kolaylaştırmaya büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Sosyal medyada belli olay ve olgulara ilişkin olarak paylaşılan haber ve düşüncelerin zamanın geçmesiyle güncelliğini yitirip etki ve değerini kaybedebileceği açıktır. Somut olay bağlamında, anılan siteye erişimin engellenmesinin gerekçesi olarak gösterilen içerikler ile bireysel kullanıcı niteliğindeki başvurucular arasında bir bağlantı bulunmadığı gibi, kendilerinin kullanıcısı oldukları sitelerde erişimin engellenmesine konu bir içeriğin olduğuna dair herhangi bir iddianın da bulunmadığı görülmektedir.  (Bu konudaki AİHM kararı için bkz. Times Newspaper Ltd./ Birleşik Krallık, B. No: 23676/03, 10/6/2009, § 27).

Bu olgular ve ilkeler ışığında başvuru konusu olaya bakıldığında, TİB tarafından URL bazlı  tesis edilmesi gerekli olan idari tedbirlerin yalnızca hukuka aykırılığı tespit edilen  içeriğe yönelik olarak uygulanabilecek ve daha hafif nitelikteki bir müdahale  tedbirinin  varlığı araştırılmaksızın tedbir konusu içerikle ilgisi olmayan ve sayısal olarak kıyaslanamayacak ölçüde çok URL adresindeki yayına erişimi engellemeye yönelik genel bir  yasağın uygulanması, bu kararın verilmesine gerekçe olarak gösterilen içeriklerin içerik veya yer sağlayıcısı olmayan kullanıcıların da erişimininin engellenmesine yol açacak tarzda  tedbir kararının genişletilmesi sonucunu doğurmaktadır (benzer yönde bkz. Yıldırım/Türkiye, B. No: 3111/10, 18.12.2012, § 63).”

Anayasa Mahkemesinin bu kararları da göz önüne alındığında binlerce kullanıcısı bulunan ve kullanıcılarının bilgi ve düşüncelerini açıklama, karşılıklı paylaşma ve yaymalarına engel olunan dosya paylaşım platformu olan GitHub’a erişimin URL bazlı engellenmesi yerine, tüm internet sitesine erişimin engellenmesi açık olarak sansürdür.  Alınan bu kararlar ve yapılan uygulamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırıdır. Temel hak ve özgürlüklerden olan ifade özgürlüğüne ilişkin alınan engelleme kararı ölçülü olmadığı gibi, en temel hak ve özgülüklerden ifade özgürlüğünün amacına uygun şekilde kullanılamaz hale koyan ve etkisini ortadan kaldıran bir sınırlama olup temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunan bir karar olduğu açıktır.

Türkiye’de internet siteleri ve sosyal paylaşım ağlarına yönelik engellemeler konusunda birçok hatalı ve eksik inceleme ile verilen kararların yanında bu gün de görüleceği üzere artık bulut hesapları ve dosya paylaşım sitelerine yönelik de sansür ve karartmalar başlamıştır. Bu sebeple;

 1. Türkiye’de binlerce bilişimcinin, şirketin ve eğitim kurumunun 7/24 kullanmakta olduğu bilgisayar kod deposu ve paylaşım servisi com adresine uygulanan erişim engeli yasağına,
 2. Türkiye’de her tür sektörden çalışanın ve şirketin işlerini dayandırdığı dosya depolama ve paylaşım siteleri Dropbox, Google Drive ve One Drive sitelerine uygulanan engellemelere,
 3. Daha önce karşı karşıya kalınan Twitter, Facebook gibi sosyal medya sitelerinde uygulanan hesap kapatma v.b. sansür uygulamalarına,
 4. ISP’ler tarafından sağlanan İnternet bağlantısının devlet tarafından bilinçli olarak durdurulması ya da yavaşlatılması yönünde yapılan kanunsuz uygulamalara ivedilikle son verilmesi gerekmektedir.

Alınan erişim engeli kararları ve yapılan idari uygulamalar ile ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmadığı sürece Türkiye gerek AYM’de gerekse AİHM’de yüklü miktarda tazminatlar ödemek zorunda kalacaktır.

Bu  son erişim engeli ve sansür olayında önemli olan husus,  her hangi bir şirketin ya da platformun değil, Türkiye’de yazılımcıların içerik üretiminde işbirliği yaptıkları ve kod paylaştıkları github.com gibi bir ortamın bilişim teknolojileri alanında düzenleyici role sahip BTK tarafından erişim engellemesine tutulmasındaki gayri rasyonelliğin ve enformasyon toplumu iddialarına ters düşen vizyonsuzluğun bir kez daha ortaya çıkmasıdır.


TÜRKİYELİ ÇEVİRMEN NECMİYE ALPAY’A ÖZGÜRLÜK — PEN

Ekim 3, 2016

Görülsün diye. / IBF

YERSİZ ŞEYLER

screenshot-from-2016-10-03-10-37-10

“Çevirmen, yazar, özgür konuşma müdafisi Necmiye Alpay’ı Türkiye serbest bıraksın!” talebine isminizi ekleyiniz.

Hedef: 1200 imza
Pekor Poztav, Adaliyat Pakulanı, Türkeye
CC: Recop Tayyuv Erdöven, Türkeye Comhorpaşkolanı

Kaynak: pen.org

View original post 618 kelime daha


I. Ulusal Açık Veri Konferansı Sona Erdi

Ekim 2, 2016

2015 Aralık ayında 7 kişi tarafından kurulan Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği’nin Açık Veri ve Veri Okuryazarlığı projesi kapsamında gerçekleştirdiği ı.Ulusal Açık Veri konferansı 10 haftalık çevrim içi eğitimler, 3 günlük veri kampının sonunda 25 Eylül 2016’da Antalya Porto Bello Otel’de 50 katılımcı, 5 konuşmacının katılmıyla gerçekleşti.

Konferans derneğin yönetim kurulu başkan yardımcısı Merve Kartal‘ın dernek tanıtım sunumu, derneğin animasyon videosunun izlenmesi,dernek yönetim kurulu başkanı Pınar Dağ‘ın 10 hafta boyunca yürütülen çevrim içi açık veri ve veri okuryazarlığı eğitimlerinin  verileri ve eğitim başarı geri bildirimlerinin katılımcılarla paylaşılması ile başladı.

https://docs.google.com/presentation/d/1-8xV_-8ldTQ-OIWaWQG4kLPiUj6pxnr2YoOJ31FcXMI/embed?start=false&loop=false&delayms=3000

Açışılın ardından  konferansın ilk konuşmacısı akademisyen Vehbi Aytekin Sanalan, verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilgi ve örüntülerin çıkarılması olarak tanımladığı metin madenciliği hakkında sunum yaptı.

Sanalan, metin madenciliğinin önemine, verinin artışı ile olan ilişkisine, teknik yönlerine, kullanım alanlarının iş dünyası(BI), akademik araştırmalar, istihbarat ve basın-yayın olduğundan bahsederek R ile yaptığı örnek uygulamalara yer verdi.

Sunum özetinde Sanalan şu açıklamara yer veriyor: “Dünyada elde edilen bilgi miktarı soluk kesici bir şekilde artmaktadır. Yayınlanan eserler yanında sosyal medya kullanıcılarının girdileri, insanlığın sahip olduğu bilgi miktarını exabayt mertebesinde büyüklüklere taşımıştır. Bu artış, her geçen gün hızını artırmaktadır. Bilginin bu baş döndürücü hızla artışından birey nasıl faydalanmalıdır? Büyük miktarlarda veriyi, özellikle ağırlıklı olarak hipermetin olarak ortaya çıkan veriyi nasıl analiz edip, yorumlayarak hayatını kolaylaştıracak kararlar alacaktır? Metin madenciliği teknolojileri bu sorulara çeşitli cevaplar verebilmektedir. En basit tanımıyla metin madenciliği, Verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilgi ve örüntülerin çıkarılması olarak tanımlanmaktadır. Metin analizi olarak da bilinen metin madenciliği, temelde doğal dil işleme (NLP) ve metin analitiği olarak iki başat teknik kullanır. Bu çerçevede tema analizi, kümeleme analizi, metinlerin duygusal analizleri v.b. çalışmalar ile büyük miktarda metin verisinin analizini ve sonuç çıkarılmasını mümkün kılar. Metin madenciğili ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri iş dünyası, akademik araştırmalar, istihbarat, basın-yayın gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.”

https://docs.google.com/presentation/d/1J629W8JbCbgT5Uf3smq-xSHbLpVQ1zzz_xv94Y0YOK8/embed?start=false&loop=false&delayms=3000

Konferansın devamında akademisyen İnan Utku Türkmen, Stratejik Planlama ve veri odaklı karar süreçlerinde veri bilimi uygulamaları: Kolej Komünitesi Projesi örneği’ni paylaştı. Türkmen, projenin bağlam ve arka planını, kominite veri projesini paylaşarak, projenin kalkınma planını büyüme aşamalarına yer verdi. Veri bilimi çalışmalarının önemine dikkat çekilen sunumda, TED Üniversitesinin şehir üniversitesi olma vizyonu ve yeni stratejik plan perspektifi doğrultusunda, yakın zamanda kurulması planlanan Veri Bilimi ve Akıllı Şehirler Merkezi’nin ilk projelerinden olması düşünülen Kolej Komünitesi Projesi örneği üzerinden veri bilimi istatistik ayrımı, Türkiye’de açık veri kaynakları ve erişimi, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir veri hattı oluşturulması, veri görselleştimesi örnekleri ve genel olarak veri bilimi uygulamaları konularına yer verildi.

https://docs.google.com/presentation/d/1d5TjqeqMawWpW7auL6Xel-NVjQVHtssytpS3p6x5PxY/embed?start=false&loop=false&delayms=3000

Konferansın devamında Prof.Dr. Mutlu Binark , “Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de veri etiği politikası: sosyal medya ortamlarında veri toplanması”  hakkında yürütmekte olduğukları araştırma hakkında paylaşımlarda bulundu.

Araştırmanın özeti ile ilgili  Binark  “Son zamanlarda Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında sosyal medya ortamları üzerine yapılan araştırmalar, özellikle bu ortamlardan kullanıcıların arayüzeydeki içerik üretimlerinin çeşitli uygulamalarla toplanmakta, veriler çeşitli şekillerde haritalanmakta, nitel veya nicel yöntemlerle  analiz edilmektedir. Sosyal medya ortamlarında araştırma etiği konusu üzerine başta Association of Internet Researchers’ın, İskandinav ülkelerindeki Etik Kurulların çeşitli çalışma ve önerileri bulunmaktadır. Son yıllarda gelişen ve Türkiye’de de uygulamaları görülen veri haberciliği olgusu da, yine İnternet ortamındaki özellikle açık verilerden ve bağlı verilerden  faydalanılarak yapılmaktadır. “

“Tüm bu araştırmalarda verinin toplanması ve kullanılmasında bazı etik sorunlar ortaya çıkmaktadır: “SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA  TÜRKİYE’DE VERİ ETİĞİ POLİTİKASI: SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDAN VERİ TOPLANMASI” adlı  çalışma kapsamında  Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında bir veri etiği politikasının olup olmadığı, sosyal medya uygulamalarından verinin toplanması konusunda ele alınacaktır. Sosyal medya ortamlarında veri toplanması ve veri etiği konusunda ilk olarak Türkiye’de konuyla ilgili kurumsal aktörlerin,  konuyla ilgili uzmanların ve veri haberciliği üzerine sahada somut  çalışmalar yapan STK’ların varsa ilke metinleri/yönergeleri toplanarak, sorunlar çerçevesinde tematik olarak analiz edilecektir. Daha sonra, bu kurum ve kişilerle Ankara’da bir çalıştay organize edilerek, sorunlar ve olası politika geliştirimi için önerileri toplanacaktır. Son olarak,  konuyla ilgili uzmanlar ile derinlemesine görüşmeler yapılarak mevcut durum, sorunlar ve öneriler detaylı olarak serimlenecektir. Araştırmada bu üç aşamadan sonra elde edilen bulgular ışığında, sosyal medya ortamlarında yapılan sosyal bilim araştırmalarında verilerin kullanılması için farklı ilkeler ve öneriler tartışmaya açılacaktır.”  yer verdi.

Açık Veri Konferansı’nın  dördüncü konuğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan Açık Veri Uzmanı Lejla Sadiku, Açık Veri Hükümetler ve Vatandaşlar Arasındaki İlişkileri Nasıl Dönüştürebilir, Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan Örnekler paylaştı.

Sadiku sunumunda açık veri ile sonuç alma kapsamında iki konuya odaklandı. Küresel trendler, spesifik sorunların bazılarının nedenleri  ve bu durumda ne yapılabildiğini dijital kapasiyeler kapsamında yer vererek tam erişim ve erişimin güçlendirmesi hakkında konuştu.  Açık veri ile bölgesel olarak değişimlerin nasıl yaşandığına yer verdi.

Devamında  Lejla Sadiku, kodlamada, ülkelerin kullandığı modellerin mevcut olduğunu, örneğin: açık veri politikaları, bilgi mevzuatına erişim ya da Özbekistan gibi daha kapsamlı e-devlet ajandasının bir bölümüne dikkat çekerek, üç yıldır düzenlenen Uluslararası Açık Veri Konferansı‘na (IODC) Yaklaşık 13 ülkenin katıldığını açıkladı.

https://docs.google.com/presentation/d/1EWF7QK4zqwK48uPuCNWasEZV7QToZ-KtkxcxwLeR6R4/embed?start=false&loop=false&delayms=3000

Konferansın devamında  Evreka – Akıllı Atık Toplama Çözümleri ve benzer akıllı şehir uygulamaları projesinin CEO ve kurucusu Umutcan Duman, açık veri konusuna işlenmiş verinin değeri üzerinden finansal kar sağlamayı amaçlamış bir şirket tarafından nasıl bakıldığını anlatarak ve fikir paylaşımında bulundu.

Duman, Evreka Yazılım olarak geliştirildiğini Evreka Core akıllı atık toplama çözümlerinden ve süreçlerinden bahsetti. Akıllı atık toplama sürecinde aslında kaç paydaş olduğunu ve hangi dataların kullanıldığını tartışmayı, “açık olsun” deline datanın hangi yönde hareket ettiği üzerinde durarak, interaktif süreçlerde geçirilen zamana bağlı olarak şehirlerde hangi verilerin olduğunu ve bu verilerle neler yapılabileceği üzerine paylaşımda bulundu.

Duman katılımcılarla tartışma yaratmak için şu soruları yöneltti,  “Toplanmamış veri açık veri midir? Toplayan o verinin sahibi olur mu?, Verilerimi açık hale getirmeli miyim, neden?, Şehirde sizce hangi datalar var? (toplanan, toplanabilir, farkına varmadığımız, değer yaratılabilir vs.)”

İsteğe Bağlı Final Projelerinin 10 Tanesi Paylaşıldı  

E-derslersler sonucunda isteğe bağlı final projesi üreten 16 katılımcıdan 10’u projelerini sundu. Eğitim, sansür, işsizlik, teknoloji ve ekonomi konularının yer aldığı veri güdümlü projelere konferans öncesi gerçekleşen  22-24 Eylül tarihleri arasında tamamlanan veri kampında geliştirilmesi için destek verildi.

Katılımcılar e-eğitimler ve kamp boyunca öğrendikleri araçları projelerinde kullanma olanağı buldular. Projeleri sunumda yer alan linkleri tıklayarak incelenebilir.

https://docs.google.com/presentation/d/1Kut_1wcYFwnOLGU_CumiR1PLqU6jyj2JsyvKwMbCWts/embed?start=false&loop=false&delayms=3000

AVVG’nin Yeni Projesi Ulusal Açık Veri Endeksi 2017 Paylaşıldı

I.Ulusal Açık Veri Konferansı‘nın kapanışında Pınar Dağ, AVVG’nin 2017 yılında hayata geçirmeyi planladığı Ulusal Açık Veri Endeksi 2017 projesini paylaştı. Küresel Açık Veri Endeksi‘ne 2013 yılından beridir katkı sağlayarak geliştirdiklerini belirten Dağ,  Açık Bilgi Vakfı  ile  20 Eylül’de ilk toplantının gerçekleştirildiğini, ikinci toplantının 15 Ekim’de yapılacağını, Kasım ayında ise endeksin Türkçe bölümü için kurulumunun yapılacağı bilgisini verdi.

Endeksin içeriklerinin ise Aralık ayında çevirilmeye başlanacağını, 2017 Ocak ayında ise 81 ilin Büyük Şehir Belediyelerini belirleyerek dernek üyelerinden destek ağı oluşturularak,  il sorumlusuna teknik destek eğitimleri verileceğini ve hedefin her yıl Aralık ayı itibari ile Türkiye’nin iller bazında açık veri endeksi karşılaştırmalarını kapsayan raporlarının oluşturulmasını sağlamak olduğuna değindi.

https://docs.google.com/presentation/d/1LkPE7knHq2ITYNaUw0hXJHV9GdFMT0sl7369-EqZA9c/embed?start=false&loop=false&delayms=3000

Projenin amacını ise, “Yerelde şeffaflık, belediyelerde farkındalığı arttırmak, belediyeler arasında rekabet yaratmak bir açıdan sistemi kendilerini iyileştirmeleri için düzeltmek , açık Veri kavramını yerleştirmek ve yarattığı ekonomik farkındalığa dikkat çekmek, endeksin bir aktivist araç olarak kullanımını sağlamak, özgün kaynak olmak /raporlama yapmak” açıkldı. Proje ile ilgili detaylı bilgi sunumdan edinebilir.

Konferans, AVVG Derneği Yönetim kurulu üyelerinin, katılımcıların derneğe üye olarak üretilen ve geliştirilen her türlü projede yer alabileceklerinin bilgisini vererek, derneğin iletişim kanallarını paylaşarak sona erdi.


22-25 Veri Kampı& Konferans Program&Sunum&Haber içerikleri

Veri Kampı 1.Gün Programı & Haberi
http://avvg.org.tr/yazilar/86-igun%7C-avvg-veri-kampi-programi-.html
http://www.avvg.org.tr/yazilar/90-veri-kampi-2016-basladi.html

Veri Kampı 2.Gün Programı&Haberi
http://avvg.org.tr/yazilar/87-iigun%7C-avvg-veri-kampi-programi.html
http://www.avvg.org.tr/yazilar/91-veri-kampinda-2-gun-kod-yazimi-ve-veri-gorsellestirme-pratigi-yapildi.html

Veri Kampı 3.Gün Programı&Haberi 
http://avvg.org.tr/yazilar/88-liigun%7C-avvg-veri-kampi-programi.html
http://www.avvg.org.tr/yazilar/92-veri-kampi-3gun-katilimcilar-projelerine-odaklandi.html

Açık Veri Konferansı Programı&Haberi
http://www.avvg.org.tr/yazilar/89-iulusal-acik-veri-konferansi-2016.html
http://www.avvg.org.tr/yazilar/95-i-ulusal-acik-veri-konferansi-duzenlendi-.html

Kaynak: http://www.avvg.org.tr/yazilar/95-i-ulusal-acik-veri-konferansi-duzenlendi-.html

 

 

 


Kamu Açık Kaynak Konferansı 19-20 Ekim 2016/Ankara

Ekim 2, 2016

KAK 2016 – Kamu Açık-Kaynak Konferansı 19-20 Ekim 2016
Yer: TED  Üniversitesi, Kolej, Ankara
Link:  kak.org.tr

Bildiğiniz gibi kamu’da açık-kaynak ve özgür yazılım kullanılması  10. Plan’da
ve yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem planı içinde önemsenmiş durumda.
Bu görev Pardus proje ile birlikte Tubitak Ulakbimde. Ulakbim bu konuda
bir atılım içinde. Bu konularda Kamu, Üniversiteler ve Açık-Kaynak STK
temsilcilerinden oluşan “Açık Kaynak Danışma Komitesi” var. Bu komitenin
öncülüğünde Kamu Açık-Kaynak Konferansı yapılıyor. Konferansın sahibi
başta TUBITAK olmak üzere kamu kurumları ve ilgili Bakanlıklardır.

Konferans,  TED Üniversitesinde 19-20 Ekimde yapılacak ve 17-18 Ekim’de
Konferans öncesi  kurslar yapılacaktır. Konferansta, ulusal politikaların
tartışılması, başarı hikayeleri yanında kamuda ihtiyaç duyurulan
açık kaynak/özgür yazılım konularında kurs/seminerler yapılacaktır.

Kamu bilişimcilerinin gereksinim duyduğu konuları belirlemek için bir anket,
kak.org.tr üzerinden sunulacaktır. Konferans ve kurslar kamuya yöneliktir
ve kurslarda öncelik kamu’ya verilecektir.

Geniş bir yelpazede açık-kaynak yazılımların özelliklerini anlatmayı
hedefliyoruz. Ayrıca, arzu edilen konularda kısa kurslar olsun istiyoruz.
Sorunların tartışılacağı, soru-cevap oturumu düşünüyoruz.
Açık-Kaynak eko-sisteminin parçası firmaları da konferansa bekliyoruz.
Bu firmaların openconf.kak.org.tr üzerinden başvurmalarını ve kendilerini
tanıtan bir metin girmelerini bekliyoruz. Bu metinler webten yayınlanacaktır

Gelişmeleri kak.org.tr den takip edebilirsiniz.  Sorularınızı kak@pardus.org.tr
adresine yazabilirsiniz.


Dijital Ekonomi Özel Sayısı çıktı: İktisat ve Toplum Sayı 71, Eylül 2016

Eylül 22, 2016

İktisat ve Toplum dergisinin Dijital Ekonomi özel sayısı (S.71, 2016) yayınlandı. cs8-rrwwyae3f2z

Yazılar:

 • Mutlu Binark “Dijital Ekonomi veya Endüstri 4.0 mı? Tüketicinin Üretici olarak Emek Gücüne Dönüşmesi Olgusu
 • Ergin Bulut “Beğeniyorum Öyleyse Varım: Sosyal Medyada İçerik Üretimi, Yabancılaşma ve Sömürü
 • Seçil Toros “Reklam İletişiminde Dönüşümler: Çevrimiçi Reklam ve Tüketiciler
 • Recep Ünal “Haber Merkezlerinin Yeni Medya İle Dönüşümüne ‘Emek’ Verenler”

 


I.Ulusal Açık Veri Konferansı 25 Eylül 2016/Antalya

Eylül 21, 2016

Açık Veri ve Veri Okuryazarlığı Eğitim projesi (Training Open Data and Data Literacy) kapsamında Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği (AVVGD) tarafından düzenlenen Veri kampı 2016 yarın Antalya’da başlıyor.

Katılımcılara veriyle daha etkin çalışma becerisi kazandıracak olan kamp üç gün sürecek. 10 Temmuz -10 Eylül tarihleri arasında  400 kişinin yararlandığı e-eğitimler sonunda “İsteğe Bağlı Veri Güdümlü Final Projesi” üreten 17 kamp katılımcısı ile birlikte, 5 proje ekibi, 3 eğitmen olacak.

Veri Kampı Yarın Başlıyor

Kampta, kod yazımı, veri bulma, veri kazıma, veri filtreleme, veri analizi, veri görselleştirme, açık kaynak araçların etkin kullanımı alanlarında geniş uygulamalı çalışmaları kapsıyor.  Ayrıca katılımcıların projelerini geliştirmeleri için destek verilecek.

Katılımcılar veri kazıma işleminden görselleştirmeye kadar Tabula, Open Refine, Infogr.am, Silk, Tableau gibi araçların kullanılacağı eğitimde, ayrıca atom.io, github gibi kod yazımında ve eğitiminde kullanılan araçlar tanıtılacak.

veri-kampi-ve-ac%cc%a7ik-veri-konf

3 gün sürecek kampa Açık Veri ve Veri Okuryazarlığı Eğitim projesinin çevrim iç bölümünde proje üreten 17 kişi katılıyor. 17 katılımcının eğitmenler ve proje ekibi eşliğinde canlı, interaktif bir eğitim alacağı kamp sonunda seçilen bazı veri güdümlü projeler 25 Eylül’de Türkiye’de ilk defa düzenlenen 1. Ulusal Açık Veri Konferansı‘nda sunulacak.

2016-09-21_02-15-19.png

Kamp ve konferansa dair güncellemeler şu etiketler üzerinden paylaşılacaktır: #vgkampTürkiye  #vg  #ddjcampTurkey  #verinikullan #useyourdata  #ddj #opendata Daha detaylı bilgi almak için derneğin Facebook ve Twitter hesabını takip edebilir, İnternet sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://avvg.org.tr/


AKILLI TELEFONLARLA BAĞLANTILI OLMA HÂLİ VE YENİ KÜLTÜR/LENME VE DENEY/İM/LERİMİZ…

Eylül 5, 2016

MUTLU BİNARK

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümü-Enformasyon ve Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı

 

Dünyanın dönüşü korkular, kötülükler getirir

Yaptıkları, dedikleri etkiler durur insanları

Ama o kürelerdeki salınımdır,

Çok çok büyük olsa da yoktur bir zararı.

(John Donne, Bir Veda Konuşması’ndan aktaran Huxley 2016: 45)

 

Yeni iletişim teknolojilerinin bireylerin benlik temsillerine, kimliklenme süreçlerine, gündelik yaşamlarına ve toplumsal örüntülere, ekonomik ve siyasal alanlara etkileri sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji disiplinlerinde 1920’lerden bu yana tartışılagelmiştir. İletişim bilimleri disiplininde ise, gerek anaakım iletişim paradigması içinde gerekse eleştirel paradigmadan beslenen birçok araştırma yeni iletişim teknolojilerinin etkisini farklı bakış açıları ve vurgu noktaları ile ele almıştır.

“Yeni” iletişim aracının ne olduğunun kendisi de bu tartışmalarda sorunsallaştırılmıştır. Bilindiği üzere Toronto Okulu’ndan, Marshall McLuhan özellikle, her yeni iletişim teknolojisinin bedenin bir uzantısı olduğunu ve bir duyu organının yerine geçtiğini iddia etmektedir. Örneğin, tekerlek, ayağın; yazılı eserler, gözün; giysiler, derinin; elektrik devreleri merkezî sinir sisteminin uzantısıdır (McLuhan ve Fiore, 2012). Herhangi bir duyu organının uzantısı olan araçlar insanın duygulanma ve düşünme kalıplarını doğrudan etkilemektedir. McLuhan’a göre, iletişim aracının taşıdığı içerikten çok aracının doğası önemlidir. Hatta “medya mesajdır” şeklinde mottolaşan tartışmasında da, McLuhan, her iletişim aracının kipliğinden dolayı kişilerarası iletişim ve dolayısıyla toplumsal örgütlenmenin değiştiğini iddia etmektedir. McLuhan’a göre, basım teknolojisi kamusal alanın gelişmesine katkıda bulunmuşken, elektrik teknolojisi kitlenin ve kitlesel tüketimin gelişmesini katkıda bulunmuştur. McLuhan’ın deyişiyle elektronik medya, içeriklerin ayrıntılı ve kapsamlı bir değerlendirmesine olanak tanımaz. Tam tersine sürekli bir akış içinde, bir çok uyaranın varlığı bireylerin algıda seçiciliğini arttırırken, örüntü sınıflandırma becerilerini geliştirmiştir (McLuhan ve Powers, 2011). McLuhan özellikle, iletişim teknolojilerinin insanların duyu organları üzerinde etkisini tartışır ve çevreyi algı kapasitesindeki değişimin insanların kendisinde de bizatihi değişim yarattığını öne sürer. Bu “yeni” medya ortamında, zihnin soyutlama becerisi artarken, beden fiziken durağanlaşır ve McLuhan’a göre bireylerde narsistik eğilimler artar (McLuhan ve Powers, 2011).

McLuhan gibi Toronto Okulu’nun bir temsilcisi Harold Innis’tir. Innis de iletişim araçlarının özellikle yönetimlerin örgütlenme ve iktidarın merkezîliği veyahut dağınıklığı üzerine etkilerini örneklerle ele almıştır. Innis’e göre, iletişim araçlarının zamanı ve uzamı yönetmesi, iktidarın güçlenişi ve bürokratik yapıların ortaya çıkışı arasında doğrudan bir ilişki vardır (2006). Anaakım iletişim kuramcılarından Everet M. Rogers da iletişim teknolojileri ile toplumda yeniliklerin yayılması arasında olumsallık ilişkisi kurar (1961, 1971, 1983). Ona göre, kitle iletişim araçları bir toplumda yeniliklerin tanıtılmasında ve benimsetilmesinde özellikler “erken davrananları” etkilemektedir.

Eleştirel iletişim paradigması da iletişim teknolojilerin toplumsal, siyasal ve kültürel yaşam üzerine etkilerini çeşitli kavramlarla tartışmıştır. Bu noktada Frankfurt Okulu’nun “kültür endüstrisi” kavramsallaştırmasını belirtmeden geçmek olmaz (Adorno, 2007). Özellikle, radyonun ve sinemanın kitle iletişim araçları olarak 40’lı yıllarda “kitle toplumunun” bir üyesi olan bireyler üzerinde etkileri, örneğin yabancılaşma, emek gücünün boş zaman etkinliklerinde dahi sürekli olarak işe hazırlanması, meta fetişizmi gibi olgularla birlikte Frankfurt Okulu düşünürlerince derinlikli bir biçimde tartışılmıştır.

Günümüzde ise yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel ve psikolojik etkileri çoğunlukla “yeni medya” genel terimi altında toplanan, internet, sosyal medya ortam ve uygulamaları ile dijital oyunlar üzerinden tartışılmaktadır. Ancak, görüldüğü üzere, “yeni medya” adlandırmasının kendisi “yeni” değildir (Binark, 2014:16). İletişim tarihine, özellikle kitle iletişim araçlarının toplumsal yayılmasına bakıldığında her aracın, bir önceki araçtan yeniliğinin, aşkınlığının ve getirdiği değişimlerin vurgulandığını görülecektir. Her yeni iletişim teknolojisi bir önceki teknolojinin içine gömüldüğü zeminden ve kültürel pratiklerden-alışkanlıklardan yararlanırken, yeni bir takım üretim, tüketim ve kullanım pratiklerini de beslemektedir. Lisa Gitelman’ın Always Already New: Media, History, and the Data of Culture adlı zihin açıcı çalışmasında belirttiği üzere, “her medyum/araç özgül ve karmaşık bir tarihsel özneliğe sahiptir ve aracın tarihselliği, sadece bir teknolojinin bir diğerini nasıl izlediğinin veyahut onun yerini aldığının ya da mucitlerin yarattığı birtakım teknolojilerin dünya üzerindeki sihirli etkisinin öykülerinden oluşmaz, tam tersine, toplumsallığından ve kültürelliğinden kaynaklanır” (2006: 7). Tam da bu tarihselliğindeki özgüllükten dolayı, her “yeni medya”, özgül toplumsal, kültürel ve ekonomik öznelerdir. Bu durumda “yeni medya” dediğimiz iletişim teknolojilerinin ve ortamlarının, yeniliğinin aracın kendisinden değil ama “ne”liğinden kaynaklandığının altını bir kere daha çizmeliyiz. Günümüzde internetin, sosyal medya ortamlarının, akıllı telefonların ve çeşitli uygulamaların (app’ların), dijital oyunların yaşamı deneyimleme ve dünyayı anlamlandırma biçimlerimize, toplumsal ilişkilerimize ve benlik temsillerimize olası etkilerini kavramak istiyorsak, bu kitlevi-öz iletişim araçlarının geleneksel medya olarak konumlandırdığımız gazete, radyo, sinema ve televizyondan farklı olarak ne’liklerini anlamak anlamlı olacaktır (Binark, 2007). Bu ne’liklerden ötürü, yeni metin deneyimleri ortaya çıkabilmekte, düzçizgisel olmayan okuma pratiği gelişmekte, hipermetinseklik diğer bir deyişle metinlerden metinlere sıçrama okuma alışkanlığımızı etkilemekte, yazmanın ve sayfa çevirmenin yerini dokunma ve dalma edimleri almakta, birey kendini ve dünyayı temsil etmenin yeni yollarını bulabilmekte, öznelerle medya teknolojileri arasında yeni ilişkilenme biçimleri ortaya çıkabilmekte, biyolojik beden gitgide dijitalleşirken bio-iktidar güçlenmekte, veri ikizleri ve asamblaj olguları normalleşmekte ve sıradanlaşmaktadır. Emek gücünün üretim sürecindeki yeri ve örgütlenme pratikleri de yeni medya ortamlarının ne’liklerinden ötürü giderek esnekleşme, vasıfsızlaşma, 7/24 çalışma hatta gayri maddi çalışma şeklinde etkilenmektedir. Jonathan Crary’e göre, akıllı cihazlar insanın 7/24 rutinlerini kapitalizmle bütünleştirmekte (2015: 86), tüketimden bigâne kalan uykuya ayrılan zamanı azaltarak, bu artı zamanı, yeni medya ortamları kullanıma olsun, tüketim kültürünün deneyimlenmesi olsun kapitalizminin birikim rejimine tahsis etmektedir.

IMG_5720

Yeni medya ortamları dolayımlı iletişim sürecini yeni bir eko-sistem olarak değerlendirmek de mümkündür: “Geleneksel ve yeni medya ortamlarının içiçe geçtiği gündelik yaşamımızın içine gömülü olduğu yeni bir toplumsal eko-sistemde yaşamaktayız. Türkiye’de de yeni medya ortamları gündelik yaşamımıza daha derinden nüfuz etmekte, çevrimiçi-çevrimdışı ayrımı ortadan kalkmakta, genç kuşaklar sosyal medya uygulamalarını, cep telefonlarını, dijital oyunları gündelik yaşam rutinlerinin doğal bir parçası olarak kullanmaktadır. Yeni medya ortamları sadece genç kuşakların eko-sisteminin bir parçası değildir, yetişkinlerin ve yaşlı kuşakların da iletişim pratiklerinde, enformasyona ulaşma isteklerinde ve çeşitli işleri görmelerinde bu araçlar ve ortamlar zaruri hâle gelmişlerdir” (Binark, 2015:10). Bu yeni eko-sisteme ilişkin Türkiye’de kapsamlı ve boylamsal araştırmaların varlığından çok söz edilemese de, Batı literatüründe özellikle danah boyd’un It’s Complicated: The social lives of networked teens (2014) ve Mizuko Ito ve arkadaşlarının Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media (2010) çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri’nde çocukların, ergenlerin ve gençlerin bu yeni eko-sistemi nasıl deneyimlediklerini etnografik saha çalışması ile tartışmaya açmaktadır. Ito ve arkadaşları ergenlerin yeni medya dolayımlı katılım biçimlerini arkadaşlık veya ilgi yönelimli olarak ikiye ayırmakta (16), her iki katılım biçiminde de ergenlerin etkin bir şekilde içerik ürettiklerini belirtmektedir. Kullanıcı türevli içerik üretimlerine machinima, mashuplar, remixler, videbloglar, fansublar, meme’ler örnek verilebilir (26). ABD’nde her çocuğun evinde bilgisayar veya internet erişimi olmayabilir. Ancak, akıllı telefon sahipliği giderek yaygınlaşmaktadır[1]. Çocuklar ve ergenler yeni medya dolayımlı eko-sistemle arkadaş çevrelerinde ve okullarda karşılaşmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri ile ergenler ve gençler özellikle birbirleriyle “takılmakta”, yanyana otursalar dahi whatsapp üzerinden mesajlaşmakta, yaygın deyişle “geyik” yapmakta, gündelik rutinleri içinde popular kültür metinleri paylaşmakta, popular kültür metinlerine yorumlar yazmakta, profillerini, durumlarını güncellemektedir. Bir yandan da bu araçları keyif ve yeni deney/ler/imler için kullanmaktadır. boyd’un deyişiyle yeni medya ortamları tarafından oluşturulan “ağlaşmış kamu” (networked public) içinde gençler gündelik yaşam pratiklerini deneyimlemektedir, akıllı telefonlar ve sosyal medya uygulamaları rutinlerinin bir parçasıdır (2014:8-9). boyd da çalışmasında, gençlerin telefonlarını çok fazla konuşma için kullanmadığını gözlemler; telefonlar daha çok fotoğraf çekmek, mesajlaşma, bir şeyler okumak ve yorum yazmak için “kamera”, “yazma ve okuma ekranı” olarak kullanılmaktadır (3). Akıllı telefonların kameraları, gençlerin sosyal ağlarını oluşturan izleyiciler için kullanılmakta, ekranlardan izler-kitle için bir paylaşım yapılmakta, ekranda bir benlik temsili performe edilmekte, gençlerin kendileri de başkalarının rutinlerini takipte kalarak izlemekte, teşhir ve dikizleme edimleri ekran ve uygulamalar dolayımıyla içiçe geçmektedir. Böylece performe eden ile izler-kitle sürekli kesişmekte, sürekli birbirinin yerine geçmektedir. Akıllı telefon çeşitli uygulamaları bireyleri cemaatlerini pekiştirmeye ve yahut kurmaya da teşvik etmektedir. Her hangi bir içerik üretiminin, bu bir yorum, bir fotoğraf ya da bir oyundaki sonuç olabilir, sosyal ağın içinde yayılması, yaygınlaştırılması önerilmektedir: postala, yeniden postala, paylaş… Gençler çevrimdışında herhangi bir şekilde zarar gördüklerinde bunu çevrimiçinde de paylaşmaktadır (24). boyd’un araştırmasının en önemli saptaması, gençlerin sosyal medyayı sanal bir uzam olarak görmemesidir (46). Gençlerin sosyal medya dünyaları, dijital kültür/lenmeleri onlar için tıpkı sokakta, parkta zaman geçirmek anlamına gelmektedir. Arayüzeyin ve yahut akılı telefonların ekranları artık günümüz gençleri için “dijital sokaklar”dır (127).

Sam Hinton ve Larissa Hjorth’e göre, yeni medya ortamlarının gündelik yaşam akışımızın ve pratiklerimizin “dahil” bileşenleri olduğunu sürekli bağlantıda olma gereksinimimizden, hareket hâlindeyken ağla bağlantılı/ilişkili olma arzumuzdan da anlayabiliriz (2013). Akıllı telefonlar ile gündelik yaşantımızı nasıl algıladığımız, deneyimlediğimiz ve dünyayı nasıl adlandırdığımız üzerine düşünmek ve farklı yaş grupları, sınıflar ve cinsiyetler temelli etnografik saha çalışmaları yapmak bu nedenle önemlidir. Türkiye’de cep telefonları üzerine, Eskişehir’de yoksulların yaşadığı bir mahallede yapılan etnografik çalışma (Ergül vd., 2012), Kürt kökenli Türkiyeli yurttaşların cep telefonu kullanım pratiklerini irdeleyen çalışma (Çelik, 2013) ile TÜBİTAK SOBAG destekli 110k032 no’lu Telefon ve Türkiye Modernleşmesi: Bir İletişim Teknolojisinin Osmanlı’dan Günümüze Toplumsal Tarihi (1881-2010) başlıklı telefon kullanım pratiklerini modernleşme söylemi içinde tartışan İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Ankara kentlerinde gerçekleştirilen sözlü tarih araştırması (Çelik vd. 2013) sayıca az etnografik çalışmalar arasında önemli bir yere sahiptir. Çelik ve arkadaşlarına göre, telefon modernleşme söyleminin toplumun farklı kesimleri tarafından içselleştirilmesinde, yerelleştirilmesinde başvurulan ve toplumsal-siyasal mücadeleye dahil edilen bir iletişim teknolojisidir (2013:215). “Ev içlerinin, mahallelerin ve paylaşılan iş mekânlarının teknolojisi olan telefondan, bugün kişiselleşmiş, mobilleşmiş ve bedenin bir parçası gibi algılanan cep telefonlarına, akıllı telefonlarına uzanan bu zaman çizgisinde süreklilik gösteren aks, teknolojilerin toplumsal ve bireysel mücadelelere içkin oluşudur” (Çelik vd., 2013:220). Araştırmacılar, araştırmanın sonucunda her “yeni” iletişim teknolojisinin, “Türkiye toplumsal hayatında, deneyimin, ritüelin, gündelik hayat pratiklerinin ve hayallerinin alanında bireysel ve kolektif mücadeleye eklemlenebildiği ölçüde teknolojik karakterini kazanacak, moderne içkin gerilimlerle kullanıcılarının yaşam deneyimlerini ve hayallerini dönüştürebilecektir” iddiasında bulunurlar (Çelik, vd. 2013:220).

Sabit telefonlardan, cep telefonlarına ve akıllı telefonlara uzanan bir izlekte, sürekli iletişim akışı içinde olma hâlini deneyimlemekteyiz. Özellikle akıllı telefonların sosyal medya ortamlarındaki hesaplarımıza ve profillerimize entegre olabilmeleri kullanıcıların sürekli ağın içinde olma arzusunu gidermekte, mağazadan indirilmesine olanak sağlayan çeşitli uygulamalar ise kullanıcıları sürekli kendi içeriklerini üretmeye davet etmektedir. Bu içerik üretimleri, Foursquare’de bir yer hakkında yorumdan, Snapchat’te günlük öykümüzü yazmaktan, Wattpad’de bir öykü oluşturmaya veya bir başkasının öyküsünü yorumlamaya, Instagram’a fotoğraf yüklemeye, Vine’da kısa film çekmeye, Periscope’ta canlı yayın yapmaya değin gidebilir. Böylece günümüzde bireyler mobil bir teknoloji aracılığıyla mekâna bağlı olmaksızın her yerle-herkesle eş anlı bağlantıda olurken bir yandan da yeni medya endüstrisi tekelleri için (sosyal medya uygulamaları sahipleri, arama motorları tekelleri ve uygulama geliştiriciler için) bedava emek gücü olarak, gönüllü veri üretmektedir. Akıllı telefonlar dolayımıyla yaptığımız her arama, her paylaşım, her yükleme, her tıklama, her beğeni ekranın içerik çiftliği olarak kullanılmasıyla sonuçlanır. Akıllı telefonlar insanlar için giderek vazgeçilmez “araçlar”, McLuhan’ı izleyerek diyecek olursak, dokunsal-görsel-işitsel yeni beden uzantımız hâline gelmektedir.

Sonuç Yerine: Tuhaf Zamanlarda mı Yaşıyoruz?

Sabah kalktığımız andan itibaren telefonumuzdaki akışı, sosyal medya hesaplarımızdaki durumu, bildirimleri kontrol ediyoruz. Evden işe giderken bir yandan akıllı telefonumuzdaki çeşitli uygulamaları kullanıyoruz, bir yandan da sosyal ağımızla günlük iletişimi tazeliyoruz: “slm, nhb? Nslns? Tşk. Tm.” Çalışma yaşamında da yine bir başka ekranın önünde enformasyon akışı ve bildirimler devam etmektedir. Öğle arasında, iş çıkışında akıllı telefonlarımızdaki uyarılar süregelmektedir: Mesajlar, bildirimler, paylaşımlar, yeni threadler…Bu arada o günkü ruh halimize göre içerik üretimlerinin de yapılması ihmal edilmemektedir. Akşam işten eve dönüldüğünde ise geleneksel medyanın –TV’nun-karşısında yine akıllı telefon ekranı ile oturulmaktadır: Twitter akışı telefonun ekranından okunurken, beğenilir ve retweet edilirken, dizinin etiketi bulunup, tweetler okunmakta hatta yorum da yapılmaktadır. Akıllı telefonlar hiç kapanır mı? Veya kapatılır mı? diye soracak olsanız… Çoğumuzun yanıtı olumsuzdur. Biz nihayet uyku ile yeni bir güne uyanmak için enformasyon akışından çekilirken, bu mobil teknoloji yine akışın içindedir: güncellemeler sürerken, bildirimler okunmak için arşivlenmektedir. Artık uyku hâlinde dahi insan erişilebilir, uyku modundan kaldırılabilir hâldedir. 20.yüzyılın başında yaşayan insanların gündelik yaşamlarında teknoloji ile ilişkilenmelerini anımsanacak olursa, eskiler için tuhaf gelecek bir zaman da mı yaşıyoruz? Yanıtım belki hem evet, hem hayır. Çünkü yukarıda da dikkat çektiğim üzere, her “yeni” iletişim aracı, kendi zamanı için “yeni” ve “tuhaf” durumları oluşturmakta, sonradan bu durumlar sıradanlaşmakta ve kanıksanmaktadır. Sanırım, akıllı telefonlarla birlikte sıradanlaşan iletişim biçimlerimizi, kültürlenmemizi ve deneyimlerimizin ne olduğunu kavramak için hem genel bir çerçeve veren, ilişkisellikleri, nodlar arasındaki güçlü-zayıf bağlanmaları gösteren boylamsal ampirik, hem de kültürlenmeyi ve deneyimleri serimleyebilmek için etnografik çalışmalara daha çok gereksinimiz var… Bu bağlamda akıllı telefonlarla bağlantılı olma hâli ve yeni kültür/lenme ve deney/im/lerimize yönelik çok yönlü, önyargılardan ve günah keçileştirmelerden azade, bütünselliği ve tarihselliği ortaya koyacak sorular da sormamız önemlidir.

Kaynakça:

Adorno, T.W. (2007). Kültür Endüstrisi. İstanbul: İletişim.

Binark, M. (2007). “Önsöz”, Yeni Medya Çalışmaları. İçinde. (Der.) Mutlu Binark. Ankara: Dipnot Yayınları. 5-20.

Binark, M. (2015). “Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı Hakkında: Neden?”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 9-18.

Binark, M. (Der.) (2014). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

boyd, d. (2014). It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens. New Haven: Yale University Press.

Crary, J. (2015). 7/24: Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu. İstanbul: Metis.

Çelik, B. (2013). “Teknoloji ile Kimlik Mücadelesi: Kürt Gençleri ve Cep Telefonu”, Sahanın Sesleri. İçinde (Der.) Hakan Ergül. İstanbul: İstanbul Bilgi Ünv. Yayınları. 257-274.

Çelik, B., Özkaracalar, O.K. ve Gürses-Tarbuck, D. (2013). Telefon Ve Türkiye Modernleşmesi: Bir İletişim Teknolojisinin Osmanlı’dan Günümüze Toplumsal Tarihi (1881-2010), Tübitak Sobag 110k032 no’lu Araştırma Projesi. ULAKBİM Veri Tabanı.

Ergül, H., E. Gökalp, E. ve İ. Cangöz (2012). Medya Ne ki Her Şey Yalan. İstanbul: İletişim.

Gitelman, L. (2006). Always Already New: Media, History and the Data of Culture. Cambridge MA: MIT Press.

Hinton, S. ve L. Hjorth (2013). Understanding Social Media. London: Sage.

Huxley, A. (2016). Edebiyat ve Bilim. Ankara: Epos.

Innis, H. (2006). İmparatorluk ve İletişim Araçları. Ankara:Ütopya.

McLuhan, M. ve B. K.Powers (2011). Global Köy. İstanbul:Scala.

McLuhan, M. ve Q. Fiore (2012). Medya Mesajı, Medya Mesajıdır. İstanbul: MediaCat.

Rogers, E.M. (1961, 1971, 1983). Diffusion of Innovasions. New York: The Free Press.

Künye: Mutlu Binark (2016) “Akıllı Telefonlarla Bağlantılı Olma Hâli ve Yeni Kültür/lenmeve Deney/im/lerimiz…”, HECE, Sayı 234-235-236, 131-137.

[1] Bu konuda Pew Research Center’in düzenli yayınladığı araştırmalara bakılabilir.

*Ftg. için Gözde Çoklu’ya teşekkür ederim.


“Yeni Medyada Yaratıcı Kültür: Troller ve Ürünleri ‘Caps’ler” yayınlandı

Eylül 4, 2016

“Yeni Medyada Yaratıcı Kültür: Troller ve Ürünleri ‘Caps’ler”  (Ş.Karataş ve M.Binark) TRT Akademi Dergisi’nde (1:2, 2016) yayınlandı.

satrayni-örnek

Yayının Özeti:

Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar katılımcı kültürü besleyerek bireylerin yeni medya ortamlarında yaratıcı formlar oluşturmasını mümkün kılmaktadır. Bu yaratıcı formların nasıl oluşturulduğu, Türkiye’deki Twitter trollerinin üretimleri incelenerek görülebilmektedir. Bu çalışmada, trollük ile yaratıcı kültür arasında ‘caps’ler üzerinden bir bağ kurulmakta ve Twit – ter Türkiye özelinde trol hesapların ürettiği ‘caps’lerin kültürel yurttaşlığı ve yurttaşın sosyal medya dolayımı ile katılımını güçlendirici bir boyutu olduğu iddia edilmektedir. Çalışma kap – samında Twitter üzerinden belirlenen 15 trol hesaba tematik söylem analizi uygulanmıştır. Bu analiz vasıtasıyla trollerin yaratıcı dil pratikleri ve caps üretimleri ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de Twitter trollerinin kendilerine özel geliştirdikleri, mizahtan beslenen yaratıcı dil pratikleri ve caps üretimleriyle güncel olay, olgu ve sorunlara ilişkin farklı ve eleştirel bir bakış açısı sundukları saptanmıştır. Böylelikle, Twitter trollerinin üretimleri yaratıcı kültürün ve dolayısıyla katılımcı kültürün gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Yazının tamamı için: http://www.trtakademi.net/wp-content/uploads/2016/08/Sule-Karatas-Mutlu-Binark-Yeni-Medyada-Yarat%C4%B1c%C4%B1-Kultur-Troller-ve-Urunleri-Capsler.pdf

 


%d blogcu bunu beğendi: