praise of the internet

Ağustos 28, 2014

the individual has two eyes
the internet has a thousand eyes
the internet sees seven states
the individual sees one city
the individual has his hour
but the internet has many hours
a single man can be wiped out
but the internet cannot be wiped out
for it rests on the teaching of the classic writers
which is created from acquaintance with reality
and is destined to create it
for the teaching will take hold of the masses

distorted from bertolt brecht by ışık barış fidaner

>>> internete övgü <<<


İSTANBULDA DİSKOTEK: ATLATMA TAKTİKLERİNİ PAYLAŞMAK

Ağustos 25, 2014

IBF translate from webwewant.org

eylence

Küresel İnternet Yönetişim Forumu‘nun (IGF) arifesi 1 Eylül 2014 günü, İlerici İletişim Derneği (Association for Progressive Communications – APC), Taktik Teknoloji Kolektifi (Tactical Tech) ve Dünya Çapında Ağ Vakfı (Web Foundation), Bizim İstediğimiz Ağ (Web We Want) inisiyatifimiz aracılığıyla, sansür ve atlatma üzerine, internet haklarının sorun ve çözümleri üzerine bir akran-öğrenimi faaliyetine evsahipliği yapıyor.

Yazının devamını oku »


Yurttaş Gazeteciliği için İlkeler Bildirgesi

Ağustos 23, 2014

İlkeler Bildirgesi – Radiobubble

radiobubble.gr

Halkın gazeteciliği, sivil toplum, sosyal medya, bloglar -anonim veya değil-, gelen yeni çağ, kendini sürdüren eski çağ gibi kavramlar üzerine büyük bir tartışma başlamıştır.

Bütün bu konuşmaların kavşağında, uç noktasında bulunuyoruz, ve halkın gazeteciliğinin kendine ait bir tözü olmasını, içerik üretmesini ve sonunda konvansiyonel gazeteciliğin bir kopyasına dönmemesini istiyoruz. Nesnel gazeteciliğin var olmadığını teslim ediyoruz. Görüşlerimiz, bakış açılarımız, dünyayı değerlendirmek için araçlarımız vardır ve biz kendimiz de her zaman değerlendirilmeyi bekleriz. Biz kendimizi, insan haysiyetini tasavvur ettiği dünyanın en önemli değeri olarak tanıyan bir açık topluluk olarak konumlandırıyoruz. Verdiğimiz kavga bu dünya içindir.

“Gazetecilik araçlarınız, örgütsel yapınız nedir?” diye sorarsanız sizi dürüstçe yanıtlayacağız: “Bizde baş editör ve yönetici yoktur”. Ama esas bizde haber odalarının uzun zaman önce yitirdiği bir şey var: bizde can var. Biz bir şeyleri tartışıyoruz, anlaşamıyoruz, sonuçlara varıyoruz, mutabakata ulaşıyoruz. “İyi” bir konu bulup yoğunlaşıyoruz. Başkalarının görmediği bir şekilde görmek istiyoruz – sessizliği yüzünden iflas etmiş bir gazetecilik endüstrisi değiliz.

İşte bu yüzden yeni bir çağın gazetecilik araçlarını geliştirmeye çalışıyoruz. #rbnews hashtaginin başarısı, hem Twitter üzerinde hem de çapraz denetimden geçen haberlerin yayınlandığı blogumuz üzerindeki işleyiş şekli, yeni çağ için elimizde bulunan kullanışlı gazetecilik araçlarıdır. Anahtar, katılımdır: topluluk katılımının bir haber kanalına, bilginin öz-düzenleyici bir filtresine dönüşmesidir. Bu katılım biçimi news.radiobubble.gr ve international.radiobubble.gr üzerinde tamamen yeni bir anlam kazanıyor.

Biz, radiobubble, #rbnews, Atina’da Ippokratous sokağındaki saksı bitkilerinin arkasına saklanan insanlar, nefes alıyoruz ve bilgilenmiş insanların özerk bir dayanışma ağı olarak nefes almayı sürdürmek istiyoruz.

DAVRANIŞ KURALLARI (TÜZÜK)*

Madde 1
Her kişi ve yurttaşa ait özgürce bilgilendirme ve bilgilenme hakları devredilemezdir. Bilgi toplumsal bir faydadır, ticari mal ya da propaganda aracı değildir. Internet’te bilgilendirme ve bilgilenme amacıyla #rbnews’i etkin olarak kullanan herkesin şu yetki ve yükümlülükleri vardır:

 1. Bütün hakikati yayınlamayı toplum ve kendine karşı birincil görev olarak görmek.
 2. Gerçek olayların çarpıtılmasını, saklanmasını, yanlış temsil edilmesini ve sahtece düzenlenmesini topluma bir hakaret ve kendilerini alçaltan bir eylem olarak görmek.
 3. Her bir haberdeki, açıklamadaki, reklam mesajındaki, başlık-metin eşleşmesindeki, fotoğraf, imge, grafik, ses, görüntü ya da başka temsillerin kullanımındaki özgünlüklere saygı göstermek ve bağlı kalmak. Özellikle de #rbnews hashtagini kullanmaktaki hedefimiz ticari bir doğaya bürünmek değildir. Haber iletme hedefini koruyacağımıza ve #rbnews’ı bir açıklama ya da reklam aracına dönüştürmeyeceğimize söz veririz.
 4. Sorumluluk duygusuyla ve sonuçların farkında olarak, henüz yayılmamış bir bilgi parçasının ya da haber parçasının doğruluğunu önceden araştırmak.
 5. Doğru olmayan bilgileri ve yanlış savları, gecikme olmadan, aynı sunum ve uygun bir vurgu ile düzeltmek.

Madde 2
#rbnews kullanarak haber yayan topluluğa dahil olan hepimizin şu yetki ve yükümlülükleri vardır:

 1. Milliyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, din, siyasi görüş, ekonomik durum ve toplumsal statü ayrımcılığı olmadan bütün yurttaşlara eşit davranmak.
 2. Dünya’nın türdeş insanlarının ve türdeş yurttaşlarının kişiliğine, haysiyetine ve özel yaşamlarının kutsallığına saygı göstermek. Ancak, bilgi edinme hakkı öyle gerektirirse, kamusal işlevler uygulayan ya da özel bir toplumsal statü ve güç sahibi ve toplumsal tahkikata tabi olan kişilerin özel yaşamına ilişkin olguları –her zaman için duyarlılıkla– kullanabiliriz. Masumiyet karinesine saygı göstermek ve yargı kararlarına dair peşin hükümler vermemek, onları ahlaki değerlendirmenin mahkemesine tabi kılmak.
 3. Küçükleri, özel ihtiyaçları ve ciddi sağlık sorunları olanları koruyan uluslararası kurallara saygı göstermek.
 4. Yas ya da şok içinde olan, ya da açıkça psikolojik rahatsızlık yaşayan yurttaşlara karşı tedbirli ve duyarlı davranmak.
 5. Kamu sağlığı gibi hassas -yanıltıcı bilgi ve sansasyonel sunumun kamuoyunda bağışlanamaz çalkantılara neden olabileceği- alanlara ilişkin bilgileri denetlemek ve belgelemek.
 6. Bilgilerimize çapraz denetim uygulamak ve ilgili belgelemeyi meşru yöntemlerle sağlamlaştırırken (belgelerle, fotoğraflarla, seslerle, resimlerle) belgelememizde bulunan kişilerin onları halka duyurmaya niyetli olduğumuzu her zaman bilmelerini sağlamak. Denetimimizi aşan şartlardan dolayı bunun olanaklı olmadığı hallerde, gazeteciliğe bağlı belgelerimizde bulunan kişilerin kişisel ayrıntılarını gizlemek zorundayız.
 7. Gizlilik kaydıyla edindiğimiz bilgi kaynakları için gereken gizliliği yerine getirmek.
 8. Yayınlanmamak kaydıyla alınmış bilginin kurallarına saygı göstermek.
 9. Internet’te takma adla ya da anonim görünmeyi seçmiş insanların bu kararlarını korumak.

Madde 3
Kamusal söyleme eşit olarak erişilmesi ve –demokrasinin köşe taşı olan– görüşlerdeki çeşitlilik, kitle medyası devlet tekelinin denetiminde olduğunda yürürlükten kalkar; medya –kamuoyunu bir tüketici olarak görerek onun kanaatlerini, alışkanlıklarını ve genel davranışını manipüle etmeye çalışan– devasa kâr amaçlı işverenlerin elinde toplandığında ise temelsiz kalır.

Bu nedenle, basın özgürlüğünü ve konuşma özgürlüğünü savunmak için yetkili ve yükümlüyüz.

Madde 4
Finansal şeffaflık #rbnews topluluğuna dahil olanlar için itimat, güvenilirlik ve haysiyetin asli bir öğesidir, dolayısıyla şu yükümlülüklerimiz vardır:

 1. Yaptığımız katkı karşılığında telafi peşine düşmemek ve kabul etmemek.
 2. Internet’teki etkinliğimizde bağımsız oluşumuza kuşku düşürebilecek basın ofislerinde, kamu hizmetlerinde ya da özel firmalarda herhangi bir maaşlı konum ya da kendimize ücret bağlamanın peşine düşmemek ve kabul etmemek.
  Her durumda, etkinliğimizin karşılığı ödenmemiş olduğundan, haber ve bilgi yaymamızla ilgili etkinliğimize karşıt yönde görülebilecek herhangi bir profesyonel ilişkiden (toplumsal ağlarda açık bir feragatname aracılığıyla) açıkça ve özlüce bildirmek yükümlülüğündeyiz.

Madde 5
Dünyanın –Internet ya da konvansiyonel/geleneksel medyada etkin olan– bütün yurttaşlarına olan saygı ve dayanışmamız bize şu yükümlülükleri verir:

 1. İntihalin herhangi bir biçimini çok ciddi bir kusur olarak görmek,
 2. Başka insanların çalışmalarını kendimizinmiş gibi sunmaktan kaçınmak; metinlerini, alıntılarını, fotoğraflarını, görüntülerini ya da seslerini kullandığımız editörün adını her zaman belirtmek.
 3. Önceden yayınlanmış ya da iletilmiş bilgilerin kaynaklarına referans vermek.
 4. #rbnews hashtaginden kürate ettiğimiz haberler (seçim, değerlendirme, iç gönderme, sıralama, vb) Creative Commons Lisansı altında özgürce dağıtmayı seçtiğimiz çalışmaların sonuçlarıdır. Bu lisans elbette #rbnews’ı kullanan bütün Twitter kullanıcıları için bağlayıcı değildir.

Madde 6
Kitle medyasının genişlemesi ve iletişimin küreselleşmesi, elektronik ve yazılı basının eğitsel ve kültürel rolünü belirgin olarak artırmıştır. Internet topluluğunun öz-regülasyon yeteneğini akılda tutarak, kişisel ve kolektif olarak şu yetki ve yükümlülüklerimiz vardır:

 1. Gramatik, sentaktik ve leksik -özellikle bilgiyi saklayan, içeriği çarpıtan ve aldanmaya yol açan- hatalardan kaçınarak gazetecilik söyleminin iyileştirilmesine katkı yapmak.
 2. Kendimizi dünyanın yurttaşları saydığımızdan insan uygarlığının bütün ifadelerine saygıyla yaklaştığımızı unutmadan, kültürel mirasın korunmasına ve evrimine yaratıcı katkılar yapmak.

Madde 7
Yukarıdaki yükümlülüklere ilişkin ihlaller her zaman Internette bulunan sivil toplum tarafından izlenir ve onun yargısına tabidir. Sivil toplumda gönüllü olarak üstlendiğimiz bu taahhütler bakımından sorumluluk taşıyoruz ve buna karşılık çalışmamıza saygı duyulmasını talep ediyoruz.

*NOT: Yukarıdaki ilkeler Atina Günlük Gazete Editörleri Birliği’nin Davranış Kuralları’ndan alınmış ve Internet’in koşul ve taleplerine uyarlanmıştır.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

(“D. Irak / 140journos tartışması”)


Neden İnternet Ungovernance Forum Düzenliyoruz?

Ağustos 23, 2014

Internet Ungovernance Forum açık, güvenli ve özgür bir İnternet isteyenlerin buluşma noktası!
4-5 Eylül’de yapılacak olan Internet Ungovernance Forum’u, temel hak ve özgürlüklerin, açıklığın birlikteliğin ve ağ tarafsızlığının internetin yapı taşları olarak kalmasını isteyenler için organize ediyoruz. İsteğimiz, İnternet’in şu an sahip olduğu ciddi problemler hakkında konuşmak, bunları nasıl çözeceğimizi bulmak ve eyleme geçmek için bir yol çizmek.
Forumumuz, yine 2-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Internet Governance Forum (IGF) 2014 ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar bu önemli etkinliğe iştirak edecek. Bizler, İnternet’in en önemli sorunlarının IGF’de hakettiği ilgiyi göremediğini fark ettik. Etkinliğin “Multi-stakeholderism” yapısı yüzünden, İnternet’in sahip olduğu problemlerin çoğunun asıl müsebbibi olan devlet ve şirketler, IGF’de gereğinden fazla temsil edilmekte. Bu yüzden bizler de, İnternet’i savunmak ve sivil toplum örgütlerinin, aktivistlerin ve halkın da seslerini duyurabilecekleri bir alan yaratmak için önayak olmaya karar verdik.
Bizim için en hayati sorunlar; sansür ve ifade özgürlüğü, gözetim ve mahremiyet, aşırı ticarileşme ve süper tekeller, korumacı, yasakçı, muhafazakar yaklaşımlar ve Türkiye’de de tanık olduğumuz korkunç yönetişim örneklerinden oluşuyor. Bizler bu problemleri İnternet ve diğer dijital altyapıların bütünleşmiş olduğu siyasi, sosyal ve ekonomik bağlamlardan bağımsız olarak değerlendirmiyoruz. Katılımcılarımızdan da, İnternet’in sorunlarını sadece teknoloji kaynaklı görmemelerini, zira bu tür bir bakış açısının sorunların çok da önemli değilmiş gibi algılanmasına yol açabileceğini bilmelerini istiyoruz. Bizler İnternet’i toplumumuzun, şehirlerin, eğitimin, sağlığın, iş, medya, iletişim, kültür ve günlük aktivistlerin temel altyapısı olarak yeniden yapılandırmak istiyoruz.
Artık, istediğimiz İnternet’i yaratabilmek için tüm dünyada dayanışma ağlarını güçlendirmek ve birlikte mücadele etmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu yüzden, Ungovernance Forum’u İnternet’in sorun ve çözümlerini cesurca, hiçbir şeyi saklamadan ve tartışmaktan kaçınmadan konuşabileceğimiz bir etkinlik olarak hayal ettik. Forumun programını oluşturmak için, sahip olduğumuz güçlü, fakat sınırlı çevremizi kullandık. Bu yüzden sizleri, bu etkinliği kolektif hayalgücümüzü ve eylem taktiklerimizi geliştirmekte kullanmaya davet ediyoruz.
Bizler, Alternatif Bilişim Derneği olarak, İnternet’in herkesin temel hakkı olduğunu, özgür ve eşit olması gerektiğini ve hak mücadelesi için elzem olduğunu düşünüyoruz. Eğer siz de özgür, güvenli ve açık bir internet istiyor ve bunun için mücadele ediyorsanız, sizlerden Internet Ungovernance Forum’a mümkün olduğunca katkı sunmanızı ve destek olmanızı istiyoruz.


Internet Ungovernance Forum Why and What?

Ağustos 23, 2014

Internet Ungovernance Forum is for those of us who demand free, secure, and open internet for the people!

We’re organizing the Internet Ungovernance Forum on September 4-5, for people who demand that fundamental freedoms, openness, unity and net neutrality remain the building blocks of the Internet. Our ambition is to talk about the real problems of the internet, how we can solve these and to chart a path for action.
Our forum will be in parallel to the Internet Governance Forum (IGF) 2014 which will also be held in Istanbul between September 2-5. Interested parties all around the world will join and follow this important event. We see that at IGF the most urgent problems of the Internet do not get the right attention. Due to the “multi-stakeholderism” format, the main perpetrators of many of the Internet’s problems, governments and corporations, are getting representation in IGF they don’t deserve. Given these circumstances, we decided to take initiative to defend the Internet as we know it and to create a space to raise the voices of civil society initiatives, activists and common people.
For us, the most vital problems today are censorship and freedom of speech; surveillance and privacy; excessive commercialization and super-monopolies; protective, prohibitionist and conservative governance approaches; awful governance examples as in the case of Turkey and the list goes on. Further, we do not see any of these problems independent of the greater political, social and economic contexts in which the Internet and related digital infrastructures are embedded in. We call on our participants to resist seeing the problems of the Internet as only technological and void of its materiality. We want to reclaim the Internet as a fundamental infrastructure of our societies, cities, education, health, work, media, communications, culture and everyday activities.
Today, it is more imminent than ever to strengthen networks of solidarity and connect struggles across the globe for the Internet we want. For this we envision the Ungovernance Forum to be a space in which we can discuss the problems and solutions of the Internet openly, with courage, and without shying away from conflict. To develop the program of the forum we have relied on our powerful but inevitably limited existing networks. We therefore invite all of you to use this event to expand our collective imagination and circuits of action.
As Alternative Informatics Association, we underline the necessity of the Internet as a free, equal and basic human right and regard it as fundamental to struggles of justice. If you want a free, secure and open Internet and you’re fighting for it, we ask you to join and support us at the Internet Ungovernance Forum in Istanbul!


IGF Boykot Açıklaması

Ağustos 19, 2014

18 Ağustos 2014

Formatlı ve dipnotlu PDF sürümü buradan indirebilirsiniz

2-5 Eylül 2014 tarihlerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ev sahibi olduğu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun koordinasyonunu üstlendiği IGF (İnternet Yönetişim Forumu) 2014 İstanbul buluşmasını boykot etme kararı aldık. 

Yıllık olarak düzenlenen IGF (İnternet Yönetişim Forumu) buluşmalarının amacı, açık ve kapsayıcı bir diyalog ve fikir alışverişi için gerek duyulan olanakları en yüksek düzeye çıkarmak, tüm paydaşlar arasındaki kapasiteyi geliştirmek ve IGF’in sunduğu çok paydaşlı perspektiften yararlanılmasını sağlamaktır. 2003 Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde kabul edilen Cenevre İlkeler Bildirgesi’nde  ‘Bilgi Toplumunun temel esaslarından biri olarak; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19’uncu maddesinde tanımlanan herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahip olduğu; bu hakkın, düşünceyi hiçbir müdahale olmadan savunma, bilgiyi ve fikirleri herhangi bir vasıtayla ve sınırsızca araştırma, elde etme ve yayma hürriyetini içerdiği’ bir kez daha teyit edilmiştir. 

Dokuzuncu IGF Buluşması, 2-5 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. IGF toplantısının Türkiye’de yapılmasını neden boykot etme kararı aldığımızı kısaca anlatmak isteriz.

Türkiye, Mayıs 2007 ila Temmuz 2014 tarihleri arasında, çocukları zararlı içerikten korumak amacıyla İnternet sitelerine erişimin engellenmesine olanak tanıyan 5651 sayılı tartışmalı İnternet Yasası kapsamında 48.000 İnternet sitesine erişimi engellemiştir. 

Erişim engellemeye ilişkin 5651 sayılı Yasa ile getirilen hükümler başından itibaren sadece çocuklar için zararlı görülen içeriklerle sınırlı kalmamış, daha çok erişkinlerin bilgiye ulaşma hakkına getirilen kısıtlar olarak yapılandırılmıştır. 5651 sayılı yasada Şubat 2014’te yapılan değişikliklerle birlikte, zaten sorunlu olan bu yapı kişisel hakların ve özel hayatın ihlal edildiğine yönelik iddiaları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yasadaki değişikliklerle ayrıca, erişim engelleme kararlarının bildirildiği andan itibaren 4 saat içinde merkezi olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm İnternet Servis Sağlayıcılarının Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne üye olmaları şart koşulmuştur. Bütün İnternet Servis Sağlayıcılarının (İSS) yanı sıra, yer sağlayıcıların da, bir ila iki yıl boyunca trafik verilerini saklamasına yönelik şartlar getirilmiştir. Ayrıca, yeni hükümler uyarınca İSS’lerin proxy siteleri gibi alternatif erişim yollarına erişimi engellemek için gerekli tüm tedbirleri almaları gerekmektedir, ki buna diğer engellemeyi aşmaya yönelik diğer hizmetler ve muhtemelen VPN hizmetleri de dahildir. Ayrıca, 5651 sayılı yasanın değiştirilmiş yeni hali ile, Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı (TİB) personeli, görevlerini yerine getirirken işledikleri suçlardan dolayı cezai soruşturma açılmasına karşı koruma altına alınmıştır.

Yasada yapılan tartışmalı değişiklikler sonrasında, Mart 2014’te, Twitter ve YouTube’a erişim TİB tarafından, Anayasa Mahkemesinin de kısa süre önce verdiği kararlarda doğrulandığı üzere, keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde engellenmiştir. Her iki erişim engelleme kararında da hükümet, 17 Aralık 2013 tarihinde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce yayılmasını engellemeyi amaçlamıştır. Ayrıca, erişimin engellendiği süre boyunca yetkililer, belli başlı İnternet Servis Sağlayıcılarına, Google DNS ve Open DNS sunucularını, DNS zehirlemesi yoluyla engellemeleri için talimat vermiş ve DNS sistemlerinin ayarlarıyla oynamak suretiyle iletişimi gözetlemeyi ve kullanıcıların erişim engellerini aşmalarının önüne geçmeyi amaçlamıştır. Anayasa Mahkemesi, Twitter’ın TİB tarafından engellenmesinin tüm kullanıcıların ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale niteliğinde olduğunu belirtmiştir.  Bunun dışında, Anayasa Mahkemesi 14’e karşı 2 oy çokluğuyla aldığı kararında, YouTube yasağının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve başvurucuların Anayasa’da korunan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

Ancak, söz konusu kuvvetli kararlara rağmen Twitter, Ülke Bazlı İçerik Engelleme Politikasını  Türkiye için uygulamaya karar vermiş ve bazı Türk Twitter hesaplarına ve münferit tweet’lere erişimi engellemeye başlamıştır. Haziran 2014’te çıkan bir habere göre, Twitter’ın 14 Nisan 2014 tarihinde Ankara’yı ziyaretinden itibaren 51 mahkeme kararından 44’üne uyduğu ifade edilmiştir.  ABD merkezli bu sosyal medya platformu, Türk yetkililerinin siyasi içeriklere Türkiye’den sansür uygulamasına yardımcı olmaya devam etmektedir.

Facebook da benzer şekilde 2013 yılında kendi sosyal medya platformunda yer alan, Yüksekova Haber, Ötekilerin Postası, Yeni Özgür Politika, Kürdi Müzik dahil olmak üzere Kürt hareketiyle ilgili başka grupların da yayın yaptığı çeşitli alternatif haber kaynaklarının sayfalarını yasaklamış  ve Barış ve Demokrasi Partisi ile ilgili bazı sayfaları yayından kaldırdığı için eleştirilmiştir. 

Yukarıda anılan Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, halihazırda Scribd, Last.fm, Metacafe, ve Soundcloud gibi popüler platformlara Türkiye’den erişim engellidir. Bunun dışında, WordPress, DailyMotion, Vimeo ve Google+ sitelerine erişim, geçen yıl içerisinde çıkan mahkeme kararları veya idari kararlarla geçici olarak engellenmiştir. Yine, Fırat Haber, Azadiya Welat, Dengemed ve Keditör de dahil olmak üzere, Kürt sorunuyla ilgili haber yapan çok sayıda alternatif haber sitesine Türkiye’den erişim süresiz olarak engellenmiştir. Kürt siyasal hareketi ile ilişkili veya sol görüşlü yayınlarından dolayı toplamda yaklaşık 200 İnternet sitesinin yasaklandığı tahmin edilmektedir. Bir sitenin tamamının engellenmesi suretiyle gelecekteki yayınlarının yasaklanması, demokratik bir toplumda ‘gerekli’ müdahale anlayışının çok ötesine geçerek sansür anlamına gelmektedir.

Geçen yıl içerisinde pek çok kullanıcı sosyal medyadaki faaliyetlerinden dolayı, genellikle terör, dine hakaret veya devleti ve devlet yetkililerini eleştirmek gibi suçlamalarla, ertelenmiş hapis ve para cezasına çarptırılmıştır. Eylül 2013’te, İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yeniden yargılamada, piyanist ve besteci Fazıl Say, yayınladığı bir dizi tweet’te dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası ertelenerek denetim süresi uygulanmasına karar verilmiştir.  

Haziran 2013 Gezi Parkı eylemlerinin ardından yapılan polis müdahalesinde onlarca insan sosyal medyadaki yayınlarından dolayı gözaltına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 214. ve 217. maddeleri kapsamında, suç işlemeye tahrik ve kanunlara uymamaya tahrikten, ve yine 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun çeşitli hükümlerine dayanılarak cezai soruşturma ve kovuşturmalar başlatılmıştır. Ne var ki, bu tarz cezai soruşturma ve kovuşturmalar ‘demokrasiye hizmet etmemekte ve hatta onu zedeleyerek’  tüm sosyal medya kullanıcılarını ciddi şekilde caydırmaktadır. Oysa AİHM’in norm haline getirdiği standartlara göre, ‘hükümetin işgal ettiği üstün mevki, özellikle muhaliflerinin veya medyanın haksız saldırılarına ve eleştirilerine cevap vermek için başka araçları kullanabileceği durumlarda ceza davasına başvurmada kendisini sınırlı görmesini gerektirir.’  Gezi eylemlerinden bu yana hükümet yetkilileri kendilerine bu şekilde hiçbir sınırlama getirmemiştir. 

Siyasi görüşleri susturmak için İnternet sitelerinin ve içeriklerinin yaygın olarak engellenmesi, ceza soruşturması ve kovuşturma başlatılmasının yanı sıra, Türk yetkililer, her türlü iletişimi kanuna aykırı bir şekilde izlemek için, derin paket analiz sistemlerinin (DPI) kullanıldığı denetim altyapıları kurmaktadır. 

Bu nedenlerle, biz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ev sahibi olduğu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun koordinasyonunu üstlendiği IGF 2014 buluşmasını boykot ettiğimizi ve bu vesileyle, IGF’e katılmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. 

Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak


IGF Boycott Statement

Ağustos 19, 2014

18 August, 2014

You can download a formatted and footnoted PDF version from here

The objective of each annual IGF programme is to maximize the opportunity for open and inclusive dialogue and the exchange of idea; to build capacities amongst all stakeholders and benefit from the multi-stakeholder perspective of the IGF. The 2003 WSIS Geneva Declaration on Principles reaffirms “as an essential foundation of the Information Society, and as outlined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, that everyone has the right to freedom of opinion and expression; that this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.

The Ninth Annual Internet Governance Forum (“IGF”) Meeting will be held in Istanbul, Turkey on 2-5 September 2014. Let us briefly explain why we decided to boycott IGF.

Between May 2007 and July 2014 Turkey blocked access to approximately 48.000 websites subject to its controversial Internet Law No 5651 which allows for blocking access to websites with the goal of protecting children from harmful content.

Although, the Law aimed to protect children from harmful content, from the very beginning it has been used to prevent adults’ access to information. In February 2014, amendments made to Law No 5651 extended blocking provisions to include URL-based blocking of Internet content which also allegedly include violation of personal rights or privacy infringements. The same amendments compelled all ISPs to be part of an Association for Access Providers to centrally enforce blocking orders within 4 hours of receipt and introduced one-to-two-year data retention requirements for hosting companies in addition to all ISPs. Furthermore, subject to new provisions, ISPs are required to take all necessary measures to block access to alternative access means such as proxy websites and other circumvention services including possibly VPN services. The amended version of the Law 5651 also shield the Telecommunications Communication Presidency (TIB) staff from prosecution if they commit crimes during the exercise of their duties within TIB.

Since the introduction of the controversial amendments access to both Twitter and YouTube has been blocked in March 2014 arbitrarily and unlawfully by the Telecommunications Communication Presidency as confirmed by the recent decisions of the Turkish Constitutional Court. With both blocking orders the government aimed to prevent the circulation of graft allegations of 17 December 2013 before the local elections to be held on 30 March 2014. During the blocking period, the authorities also ordered major ISPs to hijack Google and OpenDNS’s DNS servers tampering with the DNS system to surveil communications as well as to prevent users to circumvent the blocking orders. The Constitutional Court stated that the blocking of Twitter by TIB constituted a grave intervention on the freedom of expression of all Twitter users. Furthermore, the Constitutional Court in a 14-2 majority judgment decided that the YouTube ban was unconstitutional and infringed on the applicants freedom of expression protected by the Constitution.

However, despite these strong decisions Twitter decided to implement its Country Withheld Content Policy for Turkey and started to block access to certain Turkish Twitter accounts as well as individual tweets. It was reported in June 2014 that Twitter complied with 44 out of 51 court decisions since they visited Ankara on 14 April 2014 and the US based social media platform continues to aid and assist Turkish authorities to censor political content from Turkey.

Facebook also banned pages of a number of alternative news sources on its social media platform, including Yüksekova Haber (Yuksekova News), Ötekilerin Postası (The Others’ Post), Yeni Özgür Politika (New Free Policy), Kürdi Müzik (Kurdish Music), and other related groups on Kurdish movements during 2013 and has been critized for removing several pages related to the Peace and Democracy Party (BDP). Regardless of the above mentioned Constitutional Court decisions, currently, access to popular platforms such as Scribd, Last.fm, Metacafe, and Soundcloud is blocked from Turkey. Access to WordPress, DailyMotion, Vimeo and Google+ has ben blocked temporarily by court or administrative orders during the last year. A number of alternative news websites that report news on Kurdish issues remain indefinitely blocked from Turkey including Firat News, Azadiya Welat, Dengemed and Keditor. In total it is estimated that 200 websites are banned indefinitely for their pro-Kurdish or left wing publications. The practice of banning the future publication of entire websites goes beyond “any notion of ‘necessary’ restraint in a democratic society and, instead, amounts to censorship”.

Over the past year, many users received suspended sentences and fines for their social media activity, usually on charges related to terrorism, blasphemy, or criticism of the state and its officials. In September 2013, during a retrial at the 19th Istanbul Criminal Court of Peace, pianist and composer Fazil Say was given a suspended sentence of 10 months and court supervision for insulting religious values in a series of tweets.

Subsequent to Gezi Park protests of June 2013 dozens of people were detained for their social media posts in the ensuing crackdown. Criminal investigations and prosecutions were initiated subject to Articles 214 and 217 of the Turkish Criminal Code concerning incitement to commit a crime and disobey the law as well as with regards to miscellaneous provisions of Law No 2911 on Meetings and Demonstrations. However, such criminal investigations and prosecutions “do a disservice to democracy and often even endanger it” creating a chilling effect on all social media platform users. On the contrary, “the dominant position which the Government occupies makes it necessary for it to display restraint in resorting to criminal proceedings, particularly where other means are available for replying to the unjustified attacks and criticisms of its adversaries or the media”. No such restraing has been displayed by the government authorities since Gezi.

In addition to widespread blocking of websites and content as well as criminal investigations and prosecutions to silence political speech, the Turkish authorities are also building surveillance infrastructure including the deployment of deep packet inspection systems to monitor all forms of communications unlawfully.

Therefore, we decided to boycott IGF 2014 hosted by Ministry of Transport, Maritime and Communications and coordinated by the Information and Technologies Authority. We also confirm that we will not be taking part in the IGF.

Yaman Akdeniz & Kerem Altiparmak


Internet Ungovernance Forum’a geri sayım: #ungovForum

Ağustos 19, 2014
İnternet Ungovernance Forum 4-5 Eylül'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde...

İnternet Ungovernance Forum 4-5 Eylül’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde…


Internet Ungovernance Forum will be on September 4th and 5th in İstanbul…

Ağustos 13, 2014

 Internet Ungovernance Forum What?

Internet Governance Forum 2014 will be held in Istanbul between September 2-5. Interested parties all around the world will join and follow this important event. As internet turns to be an important part of our lives, this event becomes more important for us.

But we see that most urgent problems of the internet doesn’t get the interest it deserves. We think the most urgent problems are censorship and freedom of speech, surveillance and privacy, excessive commercialization and super-monopolies; protective, prohibitionist and conservative approaches; awful governance examples like Turkey’s etc.. Also, the perpetrators of those problems, governments and corporations, are getting representation they didn’t deserve. In a situation like this, we thought that we should do something to defend the internet as we know it and help people like us to raise their voice.

That’s why we’re organizing Internet Ungovernance Forum at the same times with IGF, September 4-5, for people who demand a free, secure and neutral internet to come together. We’ll talk about the real problems of the internet and how we can solve these and take action about it.

If you want a free, secure and neutral internet and you’re fighting for it, we’re asking you to join and support us.

When?

4th and 5th of September, 2014

Where?

Istanbul Bilgi University, Santral Campus
Shuttle service will be provided from Lutfi Kirdar Congress Center to Bilgi University.
For the Bilgi University Shuttle service schedules…

How to participate?

If you want to organize a panel or workshop, or just want to be a panelist on a topic, send your proposals via email.

Topics:

 • Surveillance
 • Censorship
 • Law, legislation, rights
 • Freedom on Speech and Alternative Media
 • Net Neutrality
 • Solidarity Mechanisms
 • Women and Youth Inclusion
 • Digital Divide
 • Governance & Ungovernance
 • Technical Solutions

Proposal Types:

 • 10 minutes presentations
 • 30, 45 or 90 minutes panels or workshops
 • If you have another one, please write us details.

If you’re a NGO, group or project you can open booths at IUF. Also you can be a volunteer at the event.

Please send your panel, presentation, workshop or such kind of event proposals to

Supporters

 

Contact

Please contact us sending an email (bilgi@alternatifbilisim.org) or tweet (@altbilisim) for any subject.

Registration

Please send an email to kayit@alternatifbilisim.org including at least “your name”, “country”, “organization, university”

 

 


Internet UNGovernance Forum 2014 düzenleniyor….

Ağustos 13, 2014

Internet UNGovernance Forum 2014, Nedir?

Internet Governance Forum 2014, 2-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriliyor. IGF, dünyanın birçok ülkesinden ilgililerin katılacağı ve yakından takip edeceği önemli bir toplantı olacak. Artık hayatımızın her alanının bir parçası hâline gelen internetin bir anlamda masaya yatırılacağı bu etkinlik, hepimiz için çok önemli.

Biz bu toplantıda, İnternet’in en acil problemlerinin ya hiç konuşulmadığını ya da yeterince konuşulmadığını görüyoruz. Sansür ve ifade özgürlüğü, gözetim ve mahremiyet, aşırı ticarileşme ve süper tekeller, korumacı, yasakçı, muhafazakar yaklaşımlar, başta Türkiye gelmek üzere berbat yönetişim örnekleri, vb. Üstelik bu problemlerin büyük bölümünün bizzat failleri olan devlet ve şirketler bu toplantıda hiç haketmedikleri kadar temsil ediliyorlar. Böyle bir durumda bildiğimiz anlamda interneti savunmak ve bunu savunmak isteyenlerin sesinin daha yüksek çıkmasını sağlamak için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük.

IGF dolayısı ile ilgili bir çok insan Türkiye’de bulunacak. Bunun, İnternetin özgür, güvenli ve tarafsız bir alan olmasını isteyen insanların bir araya gelmesi, daha geniş zaman geçirmesi, problemleri ve çözüm önerilerini tartışabilmesi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Internet Ungovernance Forumu da bu amaçla düzenliyoruz.

Eğer özgür, güvenli ve tarafsız bir internet istiyorsanız ve bunun için mücadele ediyorsanız, sizlerden bu etkinliğe mümkün olduğunca katkı sunmanızı ve destek olmanızı istiyoruz.

Ne zaman? 4 – 5 Eylül 2014

Nerede? Istanbul Bilgi Üniversitesi, Santral Kampüsü.
Ulaşım için IGF alanından (Lütfi Kırdar Kongre Merkezi) servis kalkacak.
Ayrıca Bilgi Üniversitesi’nin Shuttle’ları ile de Santal Kampüsü’ne ulaşabilirsiniz.
Shuttle Saatleri ve Kalkış Yerleri

Nasıl katkı sunarım?

Eğer bir panel ya da workshop yapmak ya da bir konuda panelist olmak istiyorsanız, aşağıdaki konu başlıklarına ve belirtilen süre biçimine uygun olarak bize önerilerinizi iletebilirsiniz.

Konu Başlıkları:

 • Gözetim
 • Sansür
 • Hukuk
 • İfade Özgürlüğü ve Alternatif Medya
 • Ağ tarafsızlığı
 • Yönetişim
 • Uluslararası Dayanışma Ağları
 • Gençlerin ve Kadınların Katılımı
 • Sayısal Uçurum
 • Teknik Direniş, Çözüm Yolları

Öneri Biçimleri:

 • 10 dakikalık sunum
 • 30, 45 veya 90 dakikalık panel veya atölye çalışması
 • Eğer farklı bir öneriniz varsa, lütfen bize detaylı şekilde yazın

Bir STK veya topluluk iseniz yada tanıtmak istediğiniz bir projeniz varsa stand açabilirsiniz. Ayrıca organizasyon için gönüllü olabilirsiniz.

Tüm bunlar ve aklınıza gelen diğer konular için aşağıdaki yollar aracılığıyla bizlerle iletişim kurabilirsiniz.

Destekleyenler

 • AccessNow
 • Alternative Informatics Association
 • Article19
 • Association for Progressive Communication
 • Association for Digital Rights and Freedoms
 • Chamber of Electrical Engineers
 • European Digital Rights (EDRI)
 • Internet Technologies Association
 • Istanbul hackerSpace
 • Open Rights Group
 • Tactical Tech
 • Web We Want

İletişim

Eposta göndererek(bilgi@alternatifbilisim.org) ya da twitter (@altbilisim) üzerinden dilediğiniz herhangi bir konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Kayıt

Etkinliğe katılımcı olarak kayıt olmak için kayit@alternatifbilisim.org adresine, en az “isiminiz”, “ülkeniz”, “çalıştığınız, bağlı bulunduğunuz kurum” bilgilerini içeren bir eposta atmanız yeterli olacaktır.

LİNK: https://iuf.alternatifbilisim.org/index-tr.html


%d blogcu bunu beğendi: